Årsrapport 2016 Goodtech

Årsberetning 2016

Den strategiske restruktureringen av konsernet fortsatte gjennom 2016, og Goodtech har etablert en ny organisasjonsstruktur med tydeligere fokus på prosjektgjennomføring og risikokontroll, samt en tydeligere og sterkere salgs- og markedsinnretning. Konsernets finansielle situasjon er bedret etter gjennomførte salg av virksomhet utenfor kjerneområdet.

 

Virksomheten
Goodtech fremstår  etter den strategiske restruktureringen som et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologikonsern.

Goodtech er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet har selskaper i Sverige og på Åland i tillegg til i Norge. Goodtech ASA er morselskapet i konsernet.

Konsernets hovedmarkeder er industri, energi, miljø og infrastruktur. 

Goodtech har 341 ansatte ved utgangen av 2016, og en omsetning på NOK 704 mill.

Goodtechs visjon og verdier
Goodtechs har lansert en ny visjon som er bedre tilpasset konsernets virksomhet og vår ambisjon, nemlig;

førstevalget for industriell effektivitet

Dette innebærer at Goodtech skal

 • Tilby effektive løsninger som gir kundene merverdi
 • Tilby ledende tekniske tjenester som sikrer effektiv og stabil drift for våre kunder
 • Utvikle det beste teamet i industrien

Strategiske og strukturelle prosesser
Etter salg av den svenske virksomheten til Eitech i 2015, ble det i 2016 gjennomført salg av Goodtech Environment AS til det kinesiske selskapet Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co. Ltd. («GZEP») og salg av Goodtech Products AS til det svenske selskapet Addtech Nordic AB («Addtech»), som et ledd i den strategiske restruktureringen av konsernet. I tillegg har Goodtech i februar 2017 overdratt virksomheten tilknyttet Promaps til Promaps Technology AS, mot en eierandel på 19 %.

Goodtech kommer ut av den strategiske restruktureringen med en bedret finansiell stilling, sterkere teknologisk fokus og en spisset markedsinnretning.

Goodtech har i slutten av 2016 etablert en ny organisasjonsstruktur med tydeligere fokus på prosjektgjennomføring og risikokontroll, samt en tydeligere og sterkere salgs- og markedsinnretning. Som et ledd i dette er det opprettet nye konsernroller for salg- og markedsføring, samt prosjektgjennomføring hvor innkjøp også inngår.

Året 2016

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2016 2015
 Driftsinntekter 704 244 698 259
 Driftsresultat (EBITDA) -12 873 -699
 EBITDA margin % -1,8 % 0,1 %
 Resultat før skattekostnad  -60 553 -79 087
 Ordrereserve 346 222 416 843
 Antall ansatte 341 374

Aktiviteten har vært noe lavere enn forventet i 2016, men omsetningen er stabil sammenlignet med fjoråret. Enkelte større prosjektnedskrivinger og restruktureringskostnader drar ned lønnsomheten for året. Kostnadstilpasninger pågår i enheter med negativ inntjening.

Goodwill er nedskrevet med NOK 29,4 mill. i 2016, hvorav NOK 19,5 mill. er tilknyttet forretningsområdet Solutions. I tillegg er det gjort en nedskriving av immaterielle eiendeler tilknyttet utviklingsprosjekter med NOK 6,6 mill.  Dette sammen med enkelte prosjektnedskrivinger og restruktureringskostnader gir negativt resultat før skatt i 2016.

Konsernet har hatt en god ordreinngang i 2016, og med flere viktige strategiske kontrakter innenfor de ulike forretningsområdene.  Ordrereserven totalt er tilfredsstillende ved utgangen av året.  Markedsutsiktene er gode, men det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til global økonomi og påvirkning av endringene innen olje og gass-markedet. 

Goodtech har i 2016 organisert den videreførte virksomheten i følgende rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder): Projects & Services, Solutions og Environment. 

Forretningsområdet Projects & Services
Innen Projects & Services utfører Goodtech automatiserings, elektro- og montasjeoppdrag av ulik karakter, fra forprosjekt og leveranseprosjekt til drift og vedlikehold.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2016 2015
 Driftsinntekter 290 099 314 982
 Driftsresultat (EBITDA) 7 370 13 455
 EBITDA margin % 2,5 % 4,3 %
 Ordrereserve 91 592 86 451
 Antall ansatte 211 220

Project & Services leverer i 2016 en lavere omsetning sammenlignet med fjoråret, primært som følge av nedgangen i olje & gass-markedet.  Dette sammen med sluttføring av prosjekter med lav inntjening drar ned lønnsomheten for året.

Det arbeides videre med lønnsomhetsforbedrende tiltak og kostnadstilpasninger  i enheter med svak inntjening.

Projects & Services har vunnet flere viktige kontrakter i 2016.

Av større kontrakter som ble vunnet i 2016 er kontrakt med GE Power for levering av elektro-, instrument- og automatiseringssystemer til renseanlegget som GE Power skal levere til Hydros teknologipilot på Karmøy. Teknologipiloten som Hydro bygger på Karmøy skal bli verdens mest klima- og energieffektive produksjonslinje for aluminium. 

Goodtech vant i begynnelsen av 2016 også kontrakt med Teekay Offshore for oppgradering av sikkerhets- og automatiseringssystemene til FPSO Petrojarl 1, som skal benyttes i forbindelse med produksjon på Atlanta-feltet utenfor kysten av Brasil.

Det har vært høy aktivitet på disse prosjektene gjennom 2016

Goodtech ser muligheter for å vokse i et marked i stor endring og som trenger kostnadseffektive løsninger.  Vi ser økende investeringer innenfor deler av industrien, blant annet metallsektoren.  Konsernet opplever et visst press på priser som skyldes økt konkurranse fra leverandører som tidligere har fokusert på olje & gass-industrien.

Forretningsområdet Solutions
Innen dette forretningsområdet leverer Goodtech egenutviklede teknologier og kundetilpassede løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk.

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2016 2015
 Driftsinntekter 147 178 172 437
 Driftsresultat (EBITDA) -7 969 -5 066
 EBITDA margin % -5,4 % -2,9 %
 Ordrereserve 52 502 53 019
 Antall ansatte 78 102

Solutions oppnår ikke positiv EBITDA i 2016, grunnet prosjektnedskrivinger og restrukturering i den svenske virksomheten. Utviklingen innen bulk, farmasi og næringsmidler har imidlertid vært positiv.

Solutions svenske virksomhet har gjennomført en reorganisering og ressurstilpasning i kombinasjon med at ny strategisk plattform ble tatt frem våren 2016.  Dette, sammen med ytterligere intensivering og forbedring av vår kvalitets- og prosjektmetodikk har hatt positiv effekt på selskapets resultatutvikling i andre halvår. Den positive utviklingen forventes å fortsette i 2017. 

Skandinavisk industri har et relativt høyt kostnadsnivå og investering i automatisering og robotteknologi er nødvendig for å opprettholde effektivitet, lønnsomhet og konkurransekraft.  Signalene fra deler av våre markeder er fortsatt varierende, men  vekstpotensialet i våre industrisegmenter anses som relativt gode, og underbygger våre forventninger fremover.

Forretningsområdet Environment
Dette forretningsområdet leverer miljøteknologi, vann- og avløpsrenseanlegg, samt oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.  Aktiviteten foregår via datterselskapet Goodtech Environment AB, som er lokalisert på Åland (Finland). 

 Nøkkeltall (NOK 1 000) 2016 2015
 Driftsinntekter 269 126 217 031
 Driftsresultat (EBITDA) 4 653 7 335
 EBITDA margin % 1,7 % 3,4 %
 Ordrereserve 202 129 277 373
 Antall ansatte 46 46

Environment leverer en betydelig økt omsetningen i 2016, men lavere inntjening sammenlignet med fjoråret.  Environment er fullt belagt med prosjekter hvor effektiv og aktiv prosjektledelse forventes å gi bedre inntjening fremover.

Goodtech har i 2016 blant annet vunnet kontrakt med Oskarshamn kommune i forbindelse med ombygging av Ernemars avløpsrenseanlegg på SEK 82  mill, og har inngått avtale med NCC Construction Sverige AB for fase 3 i forbindelse med ny vannforsyning til Skellefteå.  Goodtech har tidligere gjennomført kontrakten for fase 1 og 2 av prosjektet.  Fase 3 gjelder gjennomføring og produksjon av prosjektet. Goodtechs del er ca SEK 80 mill.

Kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet
Konsernets finansielle situasjon er bedret etter gjennomførte salgstransaksjoner i begynnelsen av 2016.

Konsernet har netto likvider på NOK 26,7  mill. per 31.12.2016, mot netto rentebærende gjeld på NOK 34,5 mill. på samme tidspunkt i fjor. 

Egenkapitalen per 31.12.2016 er NOK 308,6 mill., noe som gir en egenkapitalgrad på 52,8 %, mot 51,5 % i fjor.

Kontantstrøm fra drift for videreført virksomhet ble NOK -0,1 mill. i 2016 mot NOK 3,5  mill. i samme periode i fjor.

Kontantstrøm fra driften vil naturlig svinge fra periode til periode, avhengig av sammensetning av prosjektmassen og faktureringstidspunkt i prosjektene.  Goodtech har fokus på god likviditetsstyring, og har i 2016 gjennomført tiltak for å bedre kontantstrømmen i prosjektene, inkludert forbedring av faktureringsrutiner og oppfølging av utestående fordringer.  Vi ser at iverksatte tiltak har gitt gode effekter, og dette vil ha fortsatt fokus fremover.

Goodtech har i 2016 inngått avtale med Nordea som konsernets nye hovedbankforbindelse.  Nærmere informasjon om rammer og betingelser i avtalen er gitt i note 19 til årsregnskapet.

Netto gjeldsgrad (netto rentebærende gjeld/egenkapital) utgjør -8,7 % (netto likvider) ved utgangen av 2016 mot 10,1 % året før.   

Aksje- og aksjonærforhold
Selskapets aksjekapital består av 22.876.146 aksjer pålydende NOK 2 til sammen NOK 45.752.292 pr 31.12.2016. 

Alle aksjonærer i Goodtech har like rettigheter. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Aksjene er fritt omsettelige, og det er ikke fastsatt noen omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer i vedtektene.

Holmen Industri Invest I AS er ved utgangen av året selskapets største aksjonær med 34,3 % av aksjene. Skagen Vekst  er nest største aksjonær med en eierandel på 8,5 %. Deretter følger EIO AS med 5,9 % av aksjene.

En stor andel av av konsernets ansatte er aksjonærer i Goodtech ASA.

Goodtech ASA hadde ved årets utgang 394.075 egne aksjer, tilsvarende 1,72 % av selskapets aksjekapital.

Det henvises ellers til et eget kapittel om aksjonærforhold i årsrapporten.


Personale, arbeidsmiljø og sikkerhet
Goodtech arbeider aktivt med å styrke fokus på HMS og sikkerhet på arbeidsplassen. Aktiviteter skal planlegges og utføres slik at ingen blir påført skade eller sykdom, at miljøet ikke forurenses og at materielle verdier ikke skades.

Goodtech har gjennom de senere årene arbeidet med målrettede aktiviteter for å sette HMS-arbeidet i fokus og styrke konsernets sikkerhetskultur. HMS drives i henhold til lover og myndighetskrav, og i henhold til Goodtechs HMS-rutiner i bedriftens styringssystem. HMS er et lederansvar.

For Goodtech omfatter HMS-begrepet følgende:

 • Sikkerhet for menneskers liv og helse, inkludert arbeidsmiljø
 • Sikkerhet for det ytre miljø
 • Sikkerhet for eiendom og materiell

Dette innebærer målrettede aktiviteter og fokus på å:

 • arbeide for å beskytte miljøet og menneskene, herunder sikkerhet på arbeidsplassen og kontinuerlige forbedringer innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø
 • sikre at vi har kompetanse til å drive og lede større og/eller komplekse prosjekter
 • sikre og styrke konsernets felles metoder
 • effektivisere og sikre konsernets prosjektgjennomføring
 • forvalte og utvikle konsernets samhandlingssystem med prosesser, strukturer, rutiner og maler.

Goodtech har som målsetning å ha bransjens mest effektive prosjektgjennomføringsmetoder, samt kompetent personell som setter sikkerhet, kundene og medarbeiderne i fokus.

Hele virksomheten innenfor Projects & Services og Solutions er ISO-sertifisert.

 Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen 2016 2015
 Rapporterte uønskede hendelser (RUH) 154 80
 Rapporterte arbeidsuhell uten fravær (FAC/MTCO 11 9
 Rapporterte fraværsskader (LTI) 2 5
 Sykefravær 2,9 % 3,4 %
 Dødsulykke (FAT) 0 0

De siste årene har Goodtech hatt et økende fokus på rapportering av ulykker og uønskede hendelser.  Alles helse og sikkerhet har høyeste prioritet, og i tillegg til løpende risikovurderinger er det av avgjørende betydning å lære av egne feil.  Dette har Goodtech satt i system gjennom rapportering og oppfølging av uønskede hendelser og arbeidsuhell.  Sammen med løpende kartlegging av risiko og risikoanalyser er dette et viktig virkemiddel i det forebyggende HMS-arbeidet. Arbeidet med å nå Goodtechs visjon om null skader og ulykker på arbeidsplassen fortsetter, og det legges ned betydelige ressurser for å heve HMS-nivået videre. 

Goodtechs etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte og alle som opptrer på vegne av Goodtech. Goodtechs compliance-program skal sikre at alle ansatte forstår rekkevidden av konsernets etiske retningslinjer, samt utvikling av rutiner og prosedyrer for å forhindre brudd på de etiske retningslinjene.  Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur og jevnlig diskutere etiske dilemmaer med de ansatte. Goodtech har nulltoleranse i forhold til brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter,  arbeiderrettigheter, og for enhver form for bruk av barnearbeid eller slavearbeid.  Dette er krav som også stilles til Goodtechs underleverandører.

Konsernets overordnede retningslinjer stiller krav til at alle ansatte skal behandles med respekt og ha en arbeidsplass som er fri for mobbing og/eller trakassering.  Goodtech har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av rase, kjønn eller legning. Konsernet skal ikke utøve noen form for diskriminering i sin rekrutterings- og ansettelsespraksis eller når det gjelder tilgang til utdanning, forfremmelse og belønning. Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Det lave sykefraværet i konsernet indikerer at trivselen og motivasjonen for å gå på jobb er god.  Goodtech gjennomfører jevnlige tilfredshetsundersøkelser og medarbeidersamtaler, slik at eventuelle forbedringer og endringer vurderes løpende.

 Ansatte (videreført virksomhet) 2016 2015
 Antall ansatte 31.12 341 374
 Andel kvinnelige ansatte 11,4 % 11,7 %
 Aksjonærvalgte kvinner i Goodtechs styre 2 av 5 2 av 5

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og er i en kontinuerlig prosess for å få flere kvinner som søkere til ledige stillinger. Konsernets kvinnelige ansatte arbeider i dag hovedsakelig innen økonomi og administrasjon.

Godtgjørelse til konsernsjef og selskapets styre er opplyst i note til regnskapet. Det vises til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i note 25 til årsregnskapet. 

Miljørapportering
Goodtech bidrar positivt til samfunnets utvikling og det grønne skifte gjennom å levere kostnadseffektive prosjekter og innovative teknologiløsninger. Samtidig forbruker virksomheten råvarer og forårsaker utslipp til luften gjennom transport.

Det henvises ellers til redegjørelse for samfunnsansvar i kapittelet om menneske, samfunn og miljø i årsrapporten.Risikofaktorer og risikostyring 
Goodtech ASA og de enkelte selskapene i konsernet er eksponert for ulike former for risiko av både markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter. I tillegg er enkelte selskaper eksponert mot regulatoriske risikofaktorer og politisk risiko.  Politiske beslutninger som vedrører infrastruktur og miljø er eksempler på slike.

Goodtech arbeider løpende med å styrke fokus på HMS og compliance som en naturlig del av kulturen i selskapet. Målsetningen er å sikre at konsernet har effektive compliance-prosedyrer, internregelverk og oppfølgingsrutiner, herunder at Goodtechs etiske retningslinjer ivaretas og etterleves.

Styret er opptatt av å sikre en systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning for aksjonærer og trygging av arbeidsplasser for selskapets ansatte.
Goodtech arbeider aktivt med å håndtere risiko i alle deler av virksomheten, og det gjøres regelmessig risikovurderinger hvor de viktigste risikoforhold belyses og vurderes.

En stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til utføring av enkeltprosjekter. Prosjektenes kompleksitet, størrelse, varighet og risiko varierer. Det er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater at prosjektrisiko blir analysert på anbudsstadiet og håndtert på en systematisk og profesjonell måte i gjennomføringsfasen.  Konsernets balanse inneholder eiendeler og gjeld relatert til pågående prosjekter.  Enkelte poster inneholder estimatusikkerhet der konsernets ledelse og prosjektansvarlige har utøvd skjønn basert på gitte forutsetninger.  Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen pr 31.12.2016.

I løpet av en prosjektperiode kan det oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke konsernets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat.  Konsernet har rutiner og systemer for risikovurdering i prosjektene, fra anbudsfasen og frem til ferdig prosjekt. Gjennomgang og vurdering av prosjektene gjøres hver måned.  Formålet med dette er gjennom korrigerende tiltak å begrense uønskede økonomiske og produksjonsmessige konsekvenser, samt å ha løpende realistiske estimater på prosjektene. Samtidig fokuseres det på å utnytte positive muligheter i prosjektene. Det foregår et kontinuerlig forbedringsarbeid i gjennomføringen av disse prosedyrene.

Konsernets fremtidige drift vil blant annet avhenge av at konsernets medarbeidere har de kvaliteter og den kompetanse som skal til for å sikre at levering skjer i henhold til inngåtte kontrakter. Viktige elementer i denne forbindelse er å imøtekomme kundenes fremtidige krav til service, teknologi og effektivitet. Risikoen reduseres ved at det er stor spredning i kontraktene med hensyn til antall og størrelse, og at ingen kontrakter er store og dominerende i forhold til den totale omsetningen. Disse risikoforholdene har høy fokus, og søkes oppveid gjennom det systematiske arbeidet som gjøres i de enkelte driftsenheter med å forvalte og utvikle prosesser, rutiner, metoder og kompetanse, og som skal sikre fremtidig vekst og inntjening innen kjerneområdene.

Goodtech opererer i flere europeiske land. Kontraktene er primært i valutaene NOK, SEK, EUR og USD. Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Det tilstrebes at innkjøp og salg i de enkelte prosjekter foretas i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger. Konsernet har i tillegg flervaluta konsernkontosystem, noe som bidrar til å utjevne valutarisikoen. Konsernet har i løpet av året ikke gjort vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør konsernet mindre eksponert for konjunktursvingninger.


Motpartsrisiko anses som moderat, og historisk har konsernet kun ført begrensede tap på krav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. Det er også stor spredning blant kundene, både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er veletablerte selskaper og offentlige institusjoner. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder.

Styret vurderer likviditeten i konsernet som tilfredsstillende. Konsernet har  kontinuerlig fokus på likviditetsforbedrende tiltak. Konsernets strategi er til enhver tid å ha tilstrekkelig med kontanter, kontantekvivalenter og/eller kredittmuligheter for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner. Rentebærende gjeld tas hovedsakelig opp i NOK eller SEK.  For å redusere Goodtechs eksponering mot endringer i rentenivået, er det inngått avtale om fastrente på selskapets langsiktige lån. For øvrig har konsernet lånerammer og låneopptrekk med flytende rente.

Forskning og utvikling 
Goodtech arbeider løpende med teknologiutvikling og løsningsorienterte prosjekter. Som eksempel leverer Goodtech egenutviklede teknologiløsninger for høy-lager, produksjonslinjer og robotceller og industrielle IT-løsninger som Risk Based Management Systems, Manufacturing Execution Systems (MES) og Sporbarhetsløsninger.

Det er besluttet at videre utnyttelse av teknologien knyttet til energigjenvinningsprosjektet i Goodtech Recovery Technology AS (GRT) vil skje i tett samarbeid med partnere gjennom lisensavtaler. Goodtech vil fortsatt være eier av patentrettighetene rundt produktløsningen. Konsernet har i 2016 nedskrevet balanseførte verdier tilknyttet dette prosjektet med NOK 6,0 mill.

Eierstyring og selskapsledelse
Styret i Goodtech har arbeidet frem prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som skal sikre interessene til selskapets eiere, ansatte og øvrige interessenter. I tillegg klargjøres rolledelingen mellom aksjeeiere, styret og den daglige ledelse.

Formålet med selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er å skape økt forutsigbarhet og gjennomsiktighet, og dermed redusere usikkerhet forbundet med virksomheten. Prinsippene skal støtte opp om de mål selskapet styrer etter. Styret søker å ha retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse som er i samsvar med den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse vedtatt av styret 23. mars 2017 er omtalt i eget kapittel i årsrapporten.

Redegjørelse for årsregnskapet
Årsregnskapet for konsernet er avlagt i henhold til Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS). Årsregnskapet for morselskapet Goodtech ASA er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god norsk regnskapsskikk (NGAAP). Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av morselskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a og god regnskapsskikk (GRS) bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 

Årets resultat i konsernet og i morselskapet Goodtech ASA 
Goodtech-konsernet viser et årsresultat på NOK -25,2 mill. Resultat per aksje utgjør NOK -1,13 per aksje.

Morselskapet Goodtech ASA viser et årsresultat på NOK -34,7 mill. i 2016. Årets underskudd foreslås dekket av annen egenkapital. Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2016.

Goodtech ASAs (morselskapets) egenkapital ved utgangen av året etter foreslått resultatdisponering utgjør NOK 289,9 mill.

Hendelser etter årets utløp 
Salgsavtale inngått og gjennomført etter årslutt er omtalt foran, under avsnittet om Strukturelle og strategiske prosesser.
Som følge av gjennomførte organisatoriske og rapporteringsmessige endringer med virkning fra 1.1.2017 er strukturen med forretningsområder fjernet, og Goodtech vil rapportere tall for samlet virksomhet fra og med 1. kvartal 2017.   

Konsernets fremtidige utvikling 
Goodtech er et ledende skandinavisk miljø- og industriteknologiselskap hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Teknologien og prosjektleveransene understøttes av en betydelig ingeniørkompetanse og prosjektgjennomføringsevne.

Selskapets hovedmarkeder er industri, energi, miljø og infrastruktur. 

Goodtech vurderer markedsituasjonen som tilfredsstillende, men ser at svingninger i enkeltmarkeder påvirker investeringer og oppstart av prosjekter. Det er fortsatt usikkerhet i olje og gass-markedet.

Vi registerer økt konkurranse innen deler av våre markeder, som følge av nedgangen innen olje & gass.

Goodtech vil bygge videre på eksisterende kundeforhold, som utgjør en betydelig andel av vår omsetning. 

Goodtech har ved utgangen av 2016 etablert en ny organisasjonsstruktur med tydeligere fokus på prosjektgjennomføring og risikokontroll, samt en tydeligere og sterkere salgs- og markedsinnretning. Det er forventet at dette vil få effekter både på omsetning og lønnsomhet fremover. Dette, sammen med eksisterende ordrereserve og en bedret finansiell situasjon, gir konsernet et godt grunnlag for fremtidig positiv utvikling.

Styret ser dette som et godt grunnlag for en positiv verdiutvikling for selskapets aksjonærer, og vil videreføre en aktiv utbytte­politikk fra selskapet fremover, tilpasset selskapets resultater og finansielle situasjon.

 

Oslo, 23. mars 2017

 

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder 
  Karl-Erik Staubo
Styremedlem
  Anne M. Sødahl Wessel
Styremedlem
         
Vibeke Strømme
Styremedlem
  Terje Thon
Styremedlem
  Håvard Kristiansen
Styremedlem, ansattes representant
         
Rolf Johansson
Styremedlem, ansattes representant
      Eric Staurset
Konsernsjef