Årsrapport 2016 Goodtech

Goodtech Konsern

Konsolidert balanse per 31. desember
       
               
(Alle tall i NOK 1.000)
   
Note
2016
2015
   
EIENDELER
             
Anleggsmidler
             
Varige driftsmidler
   
10
45 262
45 511
   
Immaterielle eiendeler
   
11
161 962
199 750
   
Utsatt skattefordel
   
8
46 317
44 844
   
Andre finansielle anleggsmidler
   
12
1 284
2 576
   
Sum anleggsmidler
     
254 826
292 680
   
               
Omløpsmidler
             
Varelager
   
13
8 377
10 112
   
Kundefordringer
   
14
105 465
122 150
   
Andre kortsiktige fordringer
   
15
169 106
148 244
   
Kontanter og kontantekvivalenter
   
16
46 393
8 204
   
Sum omløpsmidler
     
329 342
288 711
   
Eiendeler holdt for salg
   
2
210
82 349
   
Sum eiendeler
     
584 378
663 740
   
               
EGENKAPITAL OG GJELD
             
Egenkapital
             
Innskutt egenkapital
             
Aksjekapital
   
17
45 752
45 752
   
Egne aksjer
   
17
-788
-252
   
Annen innskutt egenkapital
   
17
389 808
389 808
   
Sum innskutt egenkapital
     
434 772
435 308
   
               
Opptjent egenkapital
             
Annen egenkapital
     
-127 118
-94 397
   
Sum opptjent egenkapital
     
-127 118
-94 397
   
Ikke-kontrollerende eierinteresser
   
18
974
834
   
Sum egenkapital
     
308 627
341 745
   
               
Gjeld
             
Langsiktig gjeld
             
Lån
   
19
17 825
20 865
   
Pensjonsforpliktelser
   
6
-
1 063
   
Utsatt skatt
   
8
677
1 054
   
Sum langsiktig gjeld
     
18 503
22 982
   
               
Kortsiktig gjeld
             
Lån og kreditter
   
19
1 832
34 496
   
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
20
247 329
234 518
   
Betalbar skatt
   
8
185
-2 376
   
Avsetninger
   
21
7 901
4 151
   
Sum kortsiktig gjeld
     
257 248
270 789
   
Sum gjeld
     
275 750
293 771
   
Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg
2
-
28 224
   
Sum egenkapital og gjeld
 
584 378
663 740
   
               
Note 1 – 28 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.
       
               
Oslo, 23. mars 2017
             
               
           
Stig Grimsgaard Andersen
Karl-Erik Staubo
 
Anne M. Sødahl Wessel
 
Styreleder
Styremedlem
 
Styremedlem
   
               
               
Terje Thon
Vibeke Strømme
 
Håvard Kristiansen
   
Styremedlem
Styremedlem
 
Styremedlem, ansattes representant
 
               
               
Rolf Johansson
     
Eric Staurset
   
Styremedlem, ansattes representant
 
Konsernsjef
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
             
 
Note 1
Regnskapsprinsipper
             
Goodtech ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Per Krohgs vei 4,1065 Oslo,Norge.
             
Goodtech er et teknologikonsern som bidrar til samfunnets utvikling gjennom oppgradering av infrastruktur og energisystem,effektivisering og økt konkurransekraft innen industrien og gjennom å møte samfunnets miljøutfordringer.
             
Selskapet er notert på Oslo Børs,omsetter for ca. 700 mill. kroner og har totalt ca 400 medarbeidere lokalisert i Norge,Sverige og Finland.
             
Virksomheten er organisert i tre forretningsområder; Projects & Services,Solutions og Environment.
             
Regnskapet ble godkjent for offentliggjøring av styret den 23.03.2017.
             
1.1 Hovedprinsippet
           
Goodtech avlegger konsernregnskapet i overensstemmelse med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av EU,og med sammenlignbare tall for fjoråret. Nye regnskapsstandarder som er tatt i bruk i løpet av året er omtalt nedenfor. Nye IFRS-er og fortolkningsuttalelser som er utgitt men som ikke er obligatorisk å anvende per 31.12.2016 er nærmere omtalt i punkt 1.32.
             
Konsernregnskapet bygger i utgangspunktet på et historisk kost prinsipp. Avvik fra dette er behandling av finansielle derivater som er regnskapsført til virkelig verdi med verdiendringer over utvidet resultat.
             
Konsernregnskapet er utarbeidet med ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser under ellers like forhold.
             
Anvendte regnskapsprinsipper er konsistent med prinsippene anvendt i foregående regnskapsperiode.
             
Restruktureringskostnader mv. rapporteres på egen linje og inngår i EBITDA i 2016. Fjorårstallene er tilsvarende omarbeidet.
             
1.2 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta. Datterselskap med annen funksjonell valuta,omregnes til balansedagens kurs for balanseposter,og resultatregnskapet til gjennomsnittskurs for perioden. Omregningsdifferanser føres mot utvidet resultat. Ved tap av kontroll,betydelig innflytelse eller felles kontroll blir akkumulerte omregningsdifferanser knyttet til investering som er henført til kontrollerende eierinteresser resultatført.
             
1.3 Konsolideringsprinsipper
Datterselskap
     
Konsernregnskapet inkluderer Goodtech ASA og selskaper som Goodtech ASA har kontroll over,jf. note 18. Kontroll over en enhet oppstår når konsernet er utsatt for variabilitet i avkastningen fra enheten og har evnen til å påvirke denne avkastningen gjennom sin makt over enheten. Datterselskap konsolideres fra dagen kontroll oppstår,og dekonsolideres når kontroll opphører. Konsernet foretar en revurdering om det kontrollerer eller ikke kontrollerer et foretak når fakta og omstendigheter indikerer at det foreligger endringer i et eller flere av kontrollelementene. Ikke-kontrollerende eierinteresser inngår i konsernets egenkapital.
             
Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører.
             
Endringer i eierandeler i datterselskapene som ikke medfører tap av kontroll regnskapsføres som en egenkapitaltransaksjon. Vederlaget innregnes til virkelig verdi og differansen mellom vederlaget og balanseført verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser regnskapsføres mot kontrollerende eieres egenkapital.
             
Ved endring i eierandel som medfører tap av kontroll måles vederlaget til virkelig verdi. Balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i datterselskapet og ikke-kontrollerende eierinteressene fraregnes på tidspunkt for tap av kontroll. Differansen mellom vederlaget,balanseført verdi av nettoeiendeler og eventuelle ikke-kontrollerende eierinteresser innregnes i resultatet som gevinst eller tap. Beløp som tidligere er ført i utvidet resultat relatert til dette selskapet behandles som om konsernet hadde avhendet underliggende eiendeler og gjeld. Dette vil kunne innebære at beløp som tidligere er ført i utvidet resultat omklassifiseres til resultatet.
             
Investeringer i tilknyttede selskaper
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse,men ikke kontroll (normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%),over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører.
             
Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap,reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet
             
Eliminering av transaksjoner ved konsolidering
Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende,inkludert internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper er eliminert med konsernets andel i selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert tap eliminert,men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er solgt internt.
             
1.4 Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter,bankinnskudd,andre kortsiktige lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid og innestående på kassekreditt. I balansen er kassekreditt inkludert i lån under kortsiktig gjeld.
             
I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt inkludert i beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter. Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter er videre spesifisert på kontantbeholdning og kontantekvivalenter og trekk på kassekreditt.
             
1.5 Kundefordringer
 
Kundefordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket tap ved verdifall.
             
1.6 Prosjekter under utførelse og forskudd fra kunder
Utført,ikke fakturert produksjon bokføres til anskaffelseskost pluss andel av fortjeneste opptjent på balansedagen,se 1.21 for beskrivelse av prinsipper for inntektsføring. Anskaffelseskost inkluderer utgifter direkte relatert til spesifikke prosjekter og en andel av faste og variable indirekte utgifter påløpt i konsernets kontraktsaktiviteter basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse.
             
Ved fastsettelsen av påløpte utgifter sees det bort fra utgifter som gjelder fremtidige aktiviteter på en kontrakt. Disse utgiftene vises som varer,forskuddsbetaling eller andre omløpsmidler avhengig av kostnadstypen.
             
I balansen vises utført,ikke fakturert produksjon,fratrukket avsetning for forventede tap og forskuddsbetalinger,under posten "andre kortsiktige fordringer". I tilfeller der forskuddsbetalingen overstiger utført produksjon,er mottatt forskudd oppført under posten "leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld".
             
1.7 Varelager
Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert til salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse,markedsføring og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egenproduserte varer inkluderer variable og faste kostnader som kan allokeres basert på den høyeste av normal og aktuell kapasitetsutnyttelse.
             
1.8 Finansielle derivater og sikringsinstrumenter
Separate derivater måles til virkelig verdi. Konsernet anvender rentebytteavtaler som sikringsinstrument for sikring av kontantstrømmer knyttet til langsiktig finansiering,og valutaterminer utpekt som sikringsinstrumenter for valutarisiko knyttet til høyst sannsynlige fremtidig kontantstrømmer.
             
Kontantstrømsikring
Den effektive delen av endring i virkelig verdi på derivater som øremerkes og kvalifiserer som sikringsinstrument i en kontantstrømsikring,regnskapsføres over utvidet resultat.
             
Sikringsgevinster eller -tap som er ført over utvidet resultat og akkumulert i egenkapitalen omklassifiseres til resultatregnskapet i den perioden sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Gevinster eller tap som knytter seg til den effektive del av rentebytteavtaler som sikrer lån med flytende rente resultatføres under «Finanskostnader».
             
Når et sikringsinstrument utløper eller selges,eller når en sikring ikke lenger tilfredsstiller kriteriene for sikringsbokføring,forblir samlet gevinst eller tap ført over utvidet resultat i egenkapitalen og blir omklassifisert til resultatet samtidig med at den sikrede transaksjonen blir resultatført. Hvis en sikret transaksjon ikke lenger forventes å bli gjennomført omklassifiseres balanseført beløp i egenkapitalen umiddelbart til resultatregnskapet på linjen «Netto andre (tap) gevinster».
             
1.9 Finansielle eiendeler
Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende kategorier: til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet,utlån og fordringer og eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av hensikten med eiendelen. Ledelsen klassifiserer finansielle eiendeler ved anskaffelse,og gjør en ny vurdering av denne klassifiseringen på hver rapporteringsdato. I rapporteringsperioden har konsernet kun finansielle eiendeler klassifisert som "lån og fordringer".
             
Utlån og fordringer er ikke-derivate finansielle eiendeler med fastsatte betalinger som ikke omsettes i et aktivt marked. Disse klassifiseres som omløpsmidler,med mindre de forfaller mer enn 12 måneder etter balansedagen. I så fall klassifiseres de som anleggsmidler. Utlån og fordringer klassifiseres som "kundefordringer,andre kortsiktige fordringer og andre anleggsmidler" i balansen,og regnskapsføres til amortisert kost.
             
1.10 Nedskrivning av finansielle eiendeler
Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost nedskrives når det ut fra objektive bevis er sannsynlig at instrumentets kontantstrømmer har blitt påvirket i negativ retning av en eller flere begivenheter som har inntrådt etter førstegangs regnskapsføring av instrumentet og frem til balansedagen. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Dersom årsaken til nedskrivningen i en senere periode bortfaller,og bortfallet kan knyttes objektivt til en hendelse som skjer etter at verdifallet er innregnet,reverseres den tidligere nedskrivningen. Reverseringen skal ikke resultere i at den balanseførte verdien av den finansielle eiendelen overstiger beløpet for det som amortisert kost ville ha vært dersom verdifallet ikke var blitt innregnet på tidspunktet da nedskrivningen blir reversert.
             
1.11 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.
 
           
Anskaffelseskost for varige driftsmidler er kjøpsprisen,inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk,slik som løpende vedlikehold,resultatføres,mens øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført.
 
           
Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode over følgende brukstid:
             
Bygninger 20-30 år
Maskiner,inventar m.m 3-10 år
             
Avskrivningsperiode,-metode og utrangeringsverdi vurderes årlig.
 
           
1.12 Leieavtaler
Finansielle leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne,i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.
 
           
Samme avskrivningstid benyttes som for konsernets øvrige avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at konsernet vil overta eierskapet ved utløpet av leieperioden,avskrives eiendelen over den korteste av periodene for leieavtalens løpetid eller for eiendelens økonomiske levetid.
             
Operasjonelle leieavtaler
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen,ikke er overført til leietaker,klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.
 
           
1.13 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld er klassifisert som holdt for salg hvis deres bokførte verdi vil bli gjenvunnet gjennom en salgstransaksjon i stedet for via fortsatt bruk. Dette er ansett oppfylt bare når salg er høyst sannsynlig og anleggsmidlet (eller grupper av anleggsmidler og gjeld) er tilgjengelig for umiddelbart salg i dets nåværende form. Ledelsen må ha forpliktet seg til et salg og salget må være forventet gjennomført innen ett år fra dato for klassifiseringen.
             
Anleggsmidler og grupper av anleggsmidler og gjeld klassifisert som holdt for salg måles til den laveste verdien av tidligere bokført verdi og virkelig verdi fratrukket salgskostnader.
             
1.14 Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av– og nedskrivning.
             
Internt genererte immaterielle eiendeler,med unntak av balanseførte utviklingskostnader,balanseføres ikke,men kostnadsføres løpende.
             
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og –periode vurderes minst årlig. Endringer i avskrivningsmetode og/eller –periode behandles som estimatendring.
             
Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid testes årlig for nedskrivning,se pkt 1.16.
 
           
Patenter og lisenser
Patenter og lisenser balanseføres til anskaffelseskost,fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Avskrivninger foretas med lineær metode over estimert utnyttbar levetid,som varierer fra 5-10 år. Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig.
             
Forskning og utvikling
Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter blir balanseført når det er sannsynlig at prosjektet vil gi fremtidige økonomiske fordeler. Forutsetning for balanseføring er at prosjektet er teknisk og kommersielt gjennomførbart,at konsernet har tilstrekkelige ressurser til å ferdigstille utviklingen og at kostnaden kan måles pålitelig. Andre utgifter til utvikling resultatføres når de påløper. Utviklingskostnader som tidligere er kostnadsført blir ikke balanseført i senere perioder. Utgifter som balanseføres inkluderer materialkostnader,direkte lønnskostnader og andre direkte henførbare utgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.
 
           
Balanseførte utviklingskostnader med bestemt utnyttbar levetid avskrives over eiendelens estimerte økonomiske levetid. Dette kan skje enten ved bruk av lineær avskrivning eller prosjektallokering av avskrivningskostnad over brukstid.
             
Kundekontrakter
Ved kjøp av virksomhet vil kundeavtaler som tilfredsstiller definisjonen av immaterielle eiendeler i IAS 38 skilles ut og innregnes separat. Inntjeningsbaserte modeller benyttes som grunnlag for fastsettelse av virkelig verdi. Kundeavtalene har bestemt utnyttbar levetid og avskrives lineært over kontraktsperioden.
             
1.15 Virksomhetssammenslutninger og goodwill
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. For omtale av måling av ikke-kontrollerende eierinteresser vises det til avsnitt 1.20. Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de påløper.
             
Vederlaget som er ytt måles til virkelig verdi av overførte eiendeler,pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutning kostnadsføres når de påløper. Identifiserbare eiendeler og gjeld regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi,eller til sin andel av det overtatte foretakets nettoeiendeler.
             
Når virksomheten erverves i flere trinn skal eierandelen fra tidligere kjøp verdsettes på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen.
             
Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Det betingede vederlaget er klassifisert som en forpliktelse i henhold til IAS 39 og regnskapsføres til virkelig verdi i etterfølgende perioder med verdiendringen over resultatet.
             
Dersom summen av vederlaget,virkelig verdi av tidligere eierandeler og eventuell virkelig verdi av ikke-kontrollerende eierinteresser overstiger virkelig verdi av identifiserbare nettoeiendeler i det oppkjøpte selskapet,balanseføres differansen som goodwill. Er summen lavere enn selskapets nettoeiendeler,resultatføres differansen. Goodwill avskrives ikke,men testes minst årlig for verdifall,ref pkt 1.16.
 
           
Den del av virkelig verdi av egenkapitalen som overstiger vederlaget (negativ goodwill) inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet.
             
1.16 Verdifall på ikke finansielle eiendeler
Immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid avskrives ikke og vurderes årlig for verdifall. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler som avskrives vurderes for verdifall når det foreligger indikator på at fremtidig kontantstrøm ikke kan forsvare balanseført verdi. En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag for salgskostnader og bruksverdi.
             
Ved vurdering av verdifall,grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille ut uavhengige kontantstrømmer (kontantstrømgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler (unntatt goodwill).
             
Ved vurdering av behov for nedskrivning av goodwill,blir goodwill allokert til aktuelle kontantgenererende enheter. Allokeringen av goodwill skjer til de kontantgenererende enheter eller grupper av kontantgenererende enheter som forventes å få fordeler av oppkjøpet.
             
1.17 Lån
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av lånet finner sted,med fradrag for transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over lånets løpetid.
             
Lån klassifiseres som kortsiktig gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra balansedato.
             
1.18 Avsetninger
           
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (juridisk eller selvpålagt) som en følge av en tidligere hendelse,det er sannsynlighetsovervekt for at det vil skje et økonomisk oppgjør og forpliktelsens størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig,beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer nåværende markedssituasjon og risiko spesifikk for forpliktelsen.
 
           
En avsetning for garanti innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Avsetningen er basert på historisk informasjon om garantier og en vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet for å inntreffe.
 
           
Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan,og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.
 
           
Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene.
 
           
1.19 Egenkapital
Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonsutgifter direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt.
             
Omregningsdifferanser
Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske enheter. Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres akkumulert omregningsdifferanse knyttet til enheten i samme periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført.
             
1.20 Ikke-kontrollerende eierinteresser
Ikke-kontrollerende eierinteresser i konsernregnskapet utgjør den ikke-kontrollerende eierinteressens andel av balanseført verdi av egenkapital.
             
Datterselskapets resultat,samt de enkelte komponentene av andre inntekter og kostnader,er henførbare til eiere av morforetaket og de ikke-kontrollerende eierinteressene. Totalresultatet henføres til morforetakets eiere og til de ikke-kontrollerende eierinteressene selv om dette fører til at ikke-kontrollerende eierinteresse blir negativ.
             
1.21 Prinsipper for inntektsføring
Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter.
             
Varesalg
Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskapet er overført til kjøperen,og Goodtech ikke lenger har kontroll eller administrativ innflytelse over varene.
             
Anleggskontrakter
Inntekter fra salg av langsiktige kundekontrakter om tilvirkning av eiendel resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad,når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles ved bruk av to målemetoder; påløpte kostnader på balansedagen i forhold til totalt estimerte kostnader på prosjektene,eller påløpte timer i forhold til totalt estimert timer. Valg av metode gjøres ut i fra type prosjekt; timebasert- eller produktbasert prosjekt. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig,vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader/timer inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat,vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
             
Tjenester
           
Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fremdriften måles i påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Enkelte prosjekter omfatter leveranse av både tjenester og produkter som en samlet leveranse. Slike prosjekter regnskapsføres etter prinsippene for anleggskontrakter. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat,vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.
 
           
Royalty inntekter resultatføres når de opptjenes,i samsvar med reelt innhold i den underliggende avtale.
 
           
Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes.
             
Utbytte inntektsføres når aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt av generalforsamlingen.
 
           
1.22 Utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta,omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta,omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.
 
           
Følgende valutakurser benyttes ved omregning;
       
SEK
EUR
 
Valutakurs 1.1.2016
104,75
9,62
 
Valutakurs 31.12.2016
95,12
9,09
 
Gjennomsnittlig kurs 2016
92,63
9,04
 
             
Virksomhet i utlandet
Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter,inkludert goodwill og virkelig verdi justeringer,som fremkommer ved konsolideringen,omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner ved å benytte gjennomsnittskurs. Gjennomsnittskurs beregnes for hvert kvartal. Valutakursdifferanser innregnes i egenkapital. Omregningsdifferanser i egenkapitalen resultatføres ved avhendelse av utenlandsk virksomhet.
 
           
1.23 Ansatteytelser
Pensjonsordninger
Konsernet har ulike pensjonsordninger. Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernet har ved utgangen av 2016 kun innskuddsplaner for sine ansatte. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon har alle konsernets ansatte i Norge pensjonsordninger som minst ivaretar lovens krav.
             
For innskuddsordninger betaler selskapet inn faste bidrag. Selskapet har ingen rettslige eller selvpålagte forpliktelser til å skyte inn ytterligere midler hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelig midler til å betale alle ansatte de ytelsene som er knyttet til deres opptjening i denne eller tidligere perioder. En ytelsesordning er definert som en ordning som ikke er en innskuddsordning.
             
En ytelsesordning vil typisk definere et beløp en ansatt vil motta fra og med pensjoneringstidspunktet,vanligvis avhengig av alder,antall år i arbeid og lønn.
             
Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Netto forpliktelse er beregnet med utgangspunkt i nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som den ansatte har opptjent på balansedagen,fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Bruttoforpliktelsen er beregnet av uavhengige aktuarer. Diskonteringsrenten er utledet basert på renten på foretaksobligasjoner (OMF),og tilpasset løpetiden på forpliktelsen. Beregningene er basert på lineær opptjeningsmodell,og inkluderer arbeidsgiveravgift for netto faktisk underfinansierte ordninger.
 
           
Introduksjon av en ny ytelsesplan eller en forbedring av nåværende ytelsesplan medfører endringer i pensjonsforpliktelsen. Dette blir kostnadsført lineært frem til effekten av endringen er opptjent. Innføring av nye ordninger eller endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner resultatføres når dette skjer.
 
           
Gevinster og tap som oppstår ved rekalkulering av forpliktelsen som følge av erfaringsavvik og endringer i aktuarmessige forutsetninger føres mot egenkapitalen via utvidet resultat i perioden de oppstår.
 
           
Innskuddsbaserte pensjonsordninger
Konsernet har i løpet av 2016 avviklet den ytelsesbaserte pensjonsordningen som eksisterte i det ene norske datterselskapet. Konsernets datterselskaper har ved utgangen av 2016 kun innskuddsbaserte pensjonsordninger. Konsernet betaler faste bidrag til forsikringsselskap,og har ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag. Innskuddet kostnadsføres når den påløper.
             
Overskuddsdeling og bonusplaner
Konsernet regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser eller der det foreligger en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse.
 
           
1.24 Lånekostnader
Låneutgifter som er direkte henførbare til anskaffelse,tilvirkning eller produksjon av en kvalifiserende eiendel,kapitaliseres som en del av den aktuelle eiendelens anskaffelseskost.
 
           
1.25 Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene,og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens utnyttbare levetid. Investeringstilskudd innregnes ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi.
             
1.26 Inntektsskatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av midlertidig forskjell knyttet til goodwill.
             
Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Konsernet regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at konsernet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil konsernet redusere utsatt skattefordel i den grad konsernet ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.
             
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller.
             
Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til nominell verdi og er klassifisert som langsiktig forpliktelse og finansielt anleggsmiddel i balansen.
             
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.
 
           
1.27 Segmentinformasjon
Konsernet rapporterer segmentinformasjon i henhold til IFRS 8,Driftssegmenter,som krever at segmentinformasjon skal baseres på interne ledelsesrapporter som følges opp jevnlig av konsernets øverste beslutningstaker for å evaluere segmentenes resultater samt for å allokere ressurser til dem. Konsernet presenterer segmentinformasjon for driftssegmenter og geografiske segmenter (se note 3).
             
Goodtech har i 2016 organisert virksomheten i tre rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder),basert på type prosjekter,produkter og tjenester som leveres og ulike kundegrupper: Projects & Services,Solutions og Environment.
             
1.28 Betingede forpliktelser og eiendeler
Betingede forpliktelser,som ikke har sannsynlighetsovervekt for et økonomisk oppgjør eller ikke kan måles pålitelig er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede forpliktelser med unntak av betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav.
             
En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet,men opplyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte konsernet.
             
1.29 Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon etter balansedagen om konsernets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på balansedagen,men som vil påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.
             
1.30 Estimatusikkerhet
Ved utarbeidelse av årsregnskapet i henhold til IFRS har konsernets ledelse benyttet estimater basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater og dermed påvirke konsernets eiendeler,gjeld,egenkapital og resultat.
             
Konsernets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster:
• Anleggskontrakter
• Vurdering av goodwill
• Utsatt skattefordel
             
Anleggskontrakter vil ha en rekke utfordringer fra anbudsfasen til overleveringsfasen. De estimater som legges til grunn i regnskapet er basert på ensartede prinsipper og underlagt kontrollprosedyrer som skal sikre god måling av prosjektresultater og fremdrift. Kompleksitet og omfang medfører likevel at prosjektene har en iboende risiko for at estimatfeil kan forekomme på tross av konsernets fokus på riktig måling.
             
Konsernets balanseførte goodwill vurderes årlig eller når det foreligger indikasjoner på verdifall. Faktorer som utløser en vurdering av eiendelens verdi inkluderer dårlige resultater i forhold til historiske resultater eller i forhold til forventede resultater,vesentlig negativ industriell eller økonomisk utvikling,eller vesentlige endringer i den overordnede forretningsstrategien. Estimater av gjenvinnbart beløp av eiendeler og selskaper må delvis baseres på ledelsens vurderinger,herunder å bestemme egnede kontantstrømsgenererende enheter,estimering av fremtidige resultater,eiendelens inntektsgivende kapasitet og antakelser om fremtidige markedsforhold og utnyttelse av synergieffekter. Endringer i omstendighetene og i ledelsens forutsetninger kan føre til nedskrivinger.
             
Utsatt skattefordel basert på fremførbare underskudd er balanseført i den grad forventede fremtidige inntekter til det aktuelle selskap,hensyntatt konsernbidragsmuligheter,på mellomlang sikt vil være tilstrekkelig til å utnytte disse underskuddene. Dette gjør det nødvendig å estimere den fremtidige inntekten til selskapet. Slike anslag kan endres over tid og forårsake endringer i balanseført verdi av utsatt skattefordel.
             
1.31 Standarder ikke trådt i kraft
Følgende nye standarder,rettelser og fortolkninger av standarder,er ikke trådt i kraft per 31. desember 2016,og er ikke tatt i bruk i dette konsernregnskapet. Ikraftredelsesdatoer er de som gjelder for IFRS’er godkjent av EU. Disse kan i noen tilfeller avvike fra ikrafttredelsestidspunkter per IASB.
             
IFRS 9 «Financial Instruments» regulerer klassifisering,måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Standarden vil erstatte IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling. De delene av IAS 39 som ikke er endret som ledd i dette prosjektet er overført og tatt inn i IFRS 9. Standarden vil få innvirkning på hvordan konsernet presenterer sitt resultat. I henhold til IFRS 9 vil gevinster knyttet til avhendelse av finansielle instrumenter tilgjengelig for salg ikke føres over resultatet,men bare inngå i totalresultatet. Ikrafttredelsetidspunktet for standarden er satt til regnskapsperioder som begynner 1. januar 2018 eller senere. Slik konsernet er organisert og finansiert pr. i dag forventes det ingen vesentlige effekter av de foreslåtte endringene.
             
IFRS 15 «Revenue from contracts with Customers» fordrer en inndeling av kundekontrakter i de enkelte ytelsesplikter. En ytelsesplikt kan være en vare eller tjeneste. Inntekt skal regnskapsføres når en kunde oppnår kontroll over en vare eller tjeneste,og dermed har muligheten til å bestemme bruken av og kan motta fordelene fra varen eller tjenesten. Standarden vil erstatte IAS 18 Driftsinntekter og IAS 11 Anleggskontrakter. Standarden trer i kraft for regnskapsåret 2018. Resultatføring i takt med prosjektets fullføringsgrad forventes fortsatt være hovedmetoden for anleggs- og tjenestekontrakter i konsernet. Det pågår vurderinger rundt hvilke effekter den nye standarden vil gi på konsernregnskapet. Nåværende vurdering er at den nye standarden ikke i vesentlig grad vil påvirke konsernets inntektsføring.
             
IFRS 16 «Leases» vil tre i kraft fra 2019. Den nye standarden innebærer at leieavtaler som i dag regnskapsføres som operasjonell leasing vil regnskapsføres tilsvarende som nåværende regnskapsføring av finansiell leasing,slik at verdien av bruksretten for en eiendel og den tilsvarende leieforpliktelsen vises i balansen. Kun leieavtaler for kortsiktig leieperioder og eiendeler av mindre verdi vil være unntatt. Som følge av dette vil eiendeler og forpliktelser i balansen øke,og EBITDA vil forbedres som følge av at leasingkostnader vil bli presentert som avskrivninger og finanskostnad fremfor som driftskostnader.
Note 2
Salg av virksomhet og avviklet virksomhet
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Goodtech inngikk 27. januar 2016 avtale om salg av alle aksjene i Goodtech Products AS (GPR) til Addtech Nordic AB, og transaksjonen ble gjennomført 1. februar 2016. Kjøpesummen for samtlige aksjer i Goodtech Products AS ble endelig fastsatt til 26,9 mill. kroner, hensyntatt avtalt justering for netto gjeld og egenkapitalavvik pr overtakelsesdato.
             
Salg av samtlige aksjer i Goodtechs heleide datterselskap Goodtech Environment AS («GEAS») til det kinesiske selskapet Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co. Ltd. («GZEP») ble gjennomført den 29. februar 2016. Ved transaksjonens gjennomføring har Goodtech mottatt 44,4 mill. kroner som kjøpesum samt innfrielse av lån som Goodtech har ytt til GEAS på 17,6 mill. kroner. I tillegg mottok Goodtech 6,1 mill. kroner i utbytte fra GEAS for regnskapsåret 2015.
             
Virksomheten tilknyttet Promaps (PRO) ble i begynnelsen av februar 2017 overdratt til Promaps Technology AS, mot et kontantvederlag på kr 190.000, som er benyttet til påfølgende kontantemisjon hos kjøper mot en eierandel på 19 %. Øvrige aksjonærer i Promaps Technology AS har en opsjon på kjøp av aksjene. Som følge av transaksjonen er Promaps-virksomheten klassifisert som «Holdt for salg» og presentert på linjen for ikke videreført virksomhet i resultatregnskapet. Sammenligningstallene er tilsvarende omarbeidet.
             
Resultat fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2016
             
   
Promaps
GEAS
GPR
Tidl. salg og avvikl.
Sum
Driftsinntekter
1 165
16 849
6 050
-
24 063
Varekostnad
52
11 036
4 002
-
15 090
Lønnskostnad
1 207
3 586
1 448
-
6 242
Andre Driftskostnader
2 361
1 978
530
-
4 868
EBITDA
 
-2 456
249
70
0
-2 137
Avskrivninger
810
164
72
-
1 046
Nedskrivninger
2 880
-
0
-
2 880
Driftsresultat EBIT
-6 146
85
-2
0
-6 063
Netto finansposter
-
2
76
-
78
Resultat før skatt
-6 146
87
74
0
-5 985
Skattekostnad
-1 536
22
-
-
-1 514
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet
-4 610
65
74
0
-4 471
Gevinst/tap ved salg
-
33 140
7 859
-568
40 432
Totalt resultat ikke videreført virksomhet
-4 610
33 245
7 933
-641
35 962
             
Eiendeler og gjeld for ikke videreført virksomhet og fraregnet avviklet virksomhet
             
Spesifiserte eiendeler ikke videreført virksomhet klassifisert som holdt for salg pr 31.12.2016
   
Promaps
     
Sum
Varige driftsmidler
20
     
20
Immaterielle eiendeler
190
     
190
Sum Anleggsmidler
210
     
210
Sum Eiendeler ikke videreført virksomhet
210
     
210
             
Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2016
             
Ikke videreført virksomhet
Promaps
     
Sum
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
-2 456
     
-2456
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-
     
0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-
     
0
             
Avviklet virksomhet
 
GEAS
GPR
Tidlig. salg og avvikl.
Sum
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
249
70
 
319
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-
-
 
0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-
-
 
0
             
Netto salgssum og innfrielse lån
67 243
27 752
-1 225
93 770
Kontanter solgt
 
-8 597
-4 105
-
-12 702
Netto kontantstrøm
   
58 646
23 647
-1 225
81 068
             
Salg av datterselskaper og organisasjonsmessige endringer 2015
Ikke videreført virksomhet består av avviklet virksomhet ved salg av Goodtech Intressenter AB og virksomhet holdt for salg som gjelder Goodtech Products AS og Goodtech Environment AS.
             
Virksomhet holdt for salg og avviklet virksomhet 2015
22.desember 2015 ble alle aksjene i Goodtech Intressenter AB (GIAB) solgt til AB Coport 480 (nå Eitech Holding AB). GIAB er morselskap i Goodtechs svenske underkonsern og eier samtlige aksjer i Goodtech Projects & Services AB, INAC Process AB og Power Control AB. Goodtech Projects & Services AB eier 50 % av aksjene i GAQ Contracting AB, som også omfattes av Transaksjonen.
             
Resultat fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2015
             
 
Avviklet virksomhet
Ikke videreført virksomhet
 
   
GIAB
GEAS
GPR
Promaps
Sum
Driftsinntekter
 
2 100 710
121 237
87 774
553
2 310 274
Driftskostnader
 
-2 075 524
-111 087
-83 634
-2 677
-2 272 922
Avskrivninger
 
-7 186
-918
-873
-
-8 977
Nedskrivninger og spesielle driftsposter
-1 840
-1 568
-
-
-3 408
Netto finanskostnader
-5 690
-230
-741
-
-6 661
Andel resultat tilknyttede selskaper
3 984
-
-
-
3 984
Resultat før skatt
14 454
7 434
2 526
-2 124
22 289
Skattekostnad
 
-3 252
-2 293
-711
531
-5 725
Resultat etter skatt
11 202
5 141
1 815
-1 593
16 564
Nedskriving av goodwill
-164 782
-
-
-
-164 782
Gjenværende tap
-2 759
-
-
-
-2 759
Omregningsdifferanser inneværende år
30 344
-
-
-
30 344
Akk. omregningsdifferanser tidligere år
25 131
-
-
-
25 131
Resultat fra avviklet virksomhet
-100 863
5 141
1 815
-1 593
-95 499
             
Spesifiserte eiendeler og gjeld fraregnet ved salg av datterselskaper, eiendeler og gjeld pr 31.12.2015
     
GEAS
GPR
Eliminering
Sum
Varige driftsmidler
 
3 492
2 457
-
5 949
Immaterielle eiendeler
 
5 634
6 453
-
12 087
Investeringer i tilknyttede selskaper
1 638
-
-
1 638
Utsatt skattefordel
 
-
197
-
197
Sum Anleggsmidler
 
10 764
9 106
0
19 871
Varelager
   
15 784
5 644
-
21 428
Kundefordringer
 
12 799
13 542
-422
25 919
Andre kortsiktige fordringer
2 060
370
-
2 430
Kontanter og kontantekvivalenter
8 597
4 105
-
12 702
Sum Omløpsmidler
 
39 240
23 660
-422
62 479
Sum Eiendeler ikke videreført virksomhet
50 005
32 767
-422
82 349
             
Langsiktig gjeld
 
116
-
-
116
Kortsiktig gjeld
 
36 115
14 017
-22 023
28 108
Sum Gjeld tilknyttet eiendeler ikke videreført virksomhet
36 231
14 017
-22 023
28 224
             
Kontantstrøm fra ikke videreført virksomhet og avviklet virksomhet 2015
             
Ikke videreført virksomhet
GEAS
GPR
Promaps
Sum
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
8 444
-5 348
-2 124
972
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-1 101
-264
-
-1 365
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-
-
-
0
             
Avviklet virksomhet
 
GIAB
       
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
44 192
       
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-2 713
       
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
-36 139
       
Sum
 
5 340
       
Note 3
Segmentinformasjon
 
(Alle tall i NOK 1.000)
     
           
Driftssegmenter
         
Segmentinformasjon er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapportering styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner,lønnsomhet og ressursallokering.
           
Goodtech har i 2016 organisert virksomheten i tre rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder), basert på type prosjekter, produkter og tjenester som leveres og ulike kundegrupper. Segmentinformasjonen er utarbeidet i samsvar med IFRS 8 og er basert på den rapporteringen styret bruker når det gjøres vurderinger av prestasjoner, lønnsomhet og ressursallokering. Rapporteringspliktige segmenter (forretningsområder) i 2016 er; Projects & Services, Solutions og Environment.
           
Goodtech har gjennomført organisatoriske og rapporteringsmessige endringer som medfører at forretningsområdene fjernes med virkning fra 1.1.2017. I tråd med vilkårene for aggregering ihht. IFRS 8 vil Goodtech således ikke rapportere på separate segmenter (forretningsområder) i 2017.
           
- Forretningsområdet Projects & Services leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, industrielle IT og kraft, til industri og offentlig sektor. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.
- Forretningsområdet Solutions leverer løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåntering, lager og logistikk, til skandinavisk industri, samt til utvalgte kunder og bransjer internasjonalt.
- Forretningsområdet Environment leverer skreddesydd miljøteknikk, produkter og løsninger for miljøproblemer, til kommuner og industribedrifter.
           
2016
Projects & Services
Solutions
Environment
Konsern- poster *)
Total
Inntekter fra eksterne kunder
288 035
147 042
269 126
42
704 244
Inntekter mellom segmenter
2 064
136
-
-2 200
0
Totale segmentinntekter
290 099
147 178
269 126
-2 159
704 244
Varekostnader
-58 863
-70 546
-229 544
492
-358 461
Lønnskostnader
-181 030
-63 673
-27 014
-11 014
-282 732
Andre driftskostnader
-42 836
-16 953
-7 915
-366
-68 070
Restrukturering mv.
-
-3 974
-
-3 880
-7 854
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger
7 370
-7 969
4 653
-16 927
-12 873
Avskrivninger
-4 697
-2 960
-1 220
-1 379
-10 256
Nedskrivninger
-10 462
-19 500
-6 067
-
-36 029
Driftsresultat
-7 790
-30 429
-2 634
-18 306
-59 158
Netto finanskostnader
2 895
-1 553
-816
-1 920
-1 394
Resultat før skattekostnad
-4 895
-31 982
-3 449
-20 226
-60 553
           
Eiendeler
277 500
62 528
163 628
83 914
587 570
Anskaffelse av varige driftsmidler
3 952
992
1 042
4 761
10 746
           
Det er i 2016 gjort nedskriving av goodwill innen forretningsområdet Solutions og Projects & Services og immaterielle eiendeler innenfor Projects & Services og Environment, jfr. note 11
           
2015
Projects & Services
Solutions
Environment
Konsern- poster *)
Total
Inntekter fra eksterne kunder
310 251
172 231
215 764
12
698 259
Inntekter mellom segmenter
4 731
207
1 267
-6 205
0
Totale segmentinntekter
314 982
172 437
217 031
-6 192
698 259
Varekostnader
-82 512
-92 997
-176 031
2 170
-349 371
Lønnskostnader
-174 517
-67 608
-26 667
-10 964
-279 757
Andre driftskostnader
-43 724
-16 497
-6 998
1 076
-66 143
Restrukturering mv.
-774
-401
-
-2 512
-3 688
Driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger
13 455
-5 067
7 335
-16 422
-699
Avskrivninger
-2 763
-2 958
-1 066
-1 530
-8 318
Nedskrivninger
-3 074
-30 961
-26 600
-
-60 635
Driftsresultat
7 617
-38 986
-20 331
-17 952
-69 652
Netto finanskostnader
-2 011
1 236
-8 022
-638
-9 435
Resultat før skattekostnad
5 606
-37 749
-28 354
-18 590
-79 087
           
Eiendeler
270 061
101 301
163 010
129 368
663 740
Anskaffelse av varige driftsmidler
3 254
253
672
63
4 242
           
Segmentene rapporteres brutto inkludert salg til øvrige segmenter. Konsernposter i oppstillingen inneholder eliminering av salg mellom segmentene samt konsernaktiviteter i morselskapet Goodtech ASA som ikke er fordelt på segmentene. Transaksjoner og overføringer mellom konsernets segmenter skjer etter ordinære forretningsmessige betingelser, tilsvarende som mot eksterne parter.
           
Det ble i 2015 gjort nedskriving av goodwill innen forretningsområdet Solutions og immaterielle eiendeler innenfor Projects & Services og Environment, jfr. note 11.
           
*) Eiendeler under Konsernposter består i hovedsak av eiendeler eid av morselskapet og eiendeler relatert til ikke videreført virksomhet.
           
Inntekter per produktgruppe
2016
2015
Varesalg
     
43 482
18 857
Anleggskontrakter
     
468 065
492 370
Tjenester
     
190 553
170 599
Andre inntekter
     
2 144
16 433
Sum inntekter
     
704 244
698 259
           
Informasjon om geografiske områder
2016
2015
Norge
     
452 212
470 126
Sverige
     
191 729
179 250
Finland
     
2 587
1 114
Polen
     
4 031
1 845
USA
     
5 471
1 113
Japan
     
24 651
21 963
Ungarn
     
801
9 397
Belgia
     
3 228
1 248
Tyskland
     
4 371
1 850
Nederland
     
2 759
-
Romania
     
993
403
Chile
     
7 665
4 166
Andre
     
3 747
5 784
Sum inntekter
     
704 244
698 259
           
Informasjon om geografiske områder er basert på der hvor kunden er hjemmehørende.
           
Anleggsmidler
     
2016
2015
Hjemstat/Norge
     
15 424
10 975
Sverige
     
13 189
17 984
Øvrig
     
17 954
19 128
Sum anleggsmidler
 
46 567
48 087
           
Anleggsmidler består av varige driftsmidler, investering i tilknyttet selskap og andre finansielle anleggsmidler presentert i balanseoppstillingen.
Note 4
Lønn og personalkostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2016
2015
 
Lønn
220 068
216 248
 
Arbeidsgiveravgift
35 678
36 415
 
Pensjonskostnader
18 681
17 210
 
Andre personalkostnader
8 305
9 883
 
Totale lønnskostnader
282 732
279 757
 
       
Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i perioden
363
368
 
Antall ansatte per 31.12.
341
374
 
       
Antall ansatte i ikke-videreført virksomhet er trukket ut fra sammenligningstallet for 2015.
 
Note 5
Andre driftskostnader og restruktureringskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Andre driftskostnader
2016
2015
       
Husleie og drift lokaler
19 250
17 932
       
Reisekostnader
11 172
10 933
       
Bilkostnader
2 729
3 165
       
Salgs- og markedsføringskostnader
3 422
3 653
       
Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester
9 938
8 825
       
IT kostnader
9 113
8 186
       
Utgiftsført inventar
1 530
962
       
Porto- og telefonkostnader
2 976
3 882
       
Tap på fordringer
379
-137
       
Andre driftskostnader
7 561
8 743
       
Sum andre driftskostnader
68 070
66 143
       
             
Godtgjørelse til revisorer i Goodtech er inkludert i Konsulenter, rådgivere og andre innleide tjenester og fordeles som følger:
             
Godtgjørelse til revisor
2016
2015
       
Revisjonshonorar
1 281
866
       
Andre attestasjonstjenester
-
84
       
Skatterådgivning
-
-
       
Andre ikke-revisjonstjenester
45
534
       
Sum ekskl. mva
1 326
1 485
       
             
Restruktureringskostnader
2016
2015
       
Restruktureringskostnader mv
7 854
3 688
       
Totalt
7 854
3 688
       
             
Restruktureringskostnader gjelder påløpte kostnader tilknyttet interne forbedringstiltak, strukturelle og strategiske prosesser samt andre vesentlige kostnader av ikke tilbakevendende karakter.
Note 6
Pensjoner
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Norske virksomheter i konsernet er underlagt lov om obligatorisk tjenestepensjon og pensjonsordningene som tilbys i Norge er i tråd med denne.
     
Goodtech har i løpet av 2016 avviklet den ytelsesbaserte pensjonsordningen som eksisterte i det ene norske selskapet. Avviklingen av den ytelsesbaserte pensjonsordningen medførte en positiv regnskapsmessig engangseffekt på NOK 1,0 mill. kroner. Goodtech har nå kun innskuddsbaserte pensjonsordninger for sine ansatte.
     
Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskaper. Konsernets innskuddsbaserte pensjonsordninger i norske virksomheter omfatter de fleste ansatte i Norge, og utgjør mellom 2% og 8% av lønnen.
 
   
Konsernets virksomheter utenfor Norge har pensjonsordninger i samsvar med lokal praksis og lokale lovregler.
 
   
Ansatte i de svenske datterselskapene har pensjonsordninger (ITP – Industrins och handelns tilläggspension) dekket gjennom forsikringer i Alecta AB. ITP pensjonsforsikringen er forvaltet av Alecta AB og administrert av Collectum. ITP omfatter samtlige «tjänsteman» i konsernets svenske virksomhet. Industrins och handelns tilläggspension er en tjenestepensjon for privatansatte tjenestemen i Sverige. Tjenestepensjonsordningene i Sverige er basert på obligatoriske tariffbestemte ordninger, forhandlet gjennom i kollektivavtaler. ITP ordningen inneholder alderspensjon, sykeforsikring og etterlattepensjon.
     
Ansatte født etter 1979 inngår i ITP-ordning alternativ 1, som er en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien hver termin er fast basert på prosentintervaller iht. kollektivavtale. Ansatte født 1978 eller tidligere omfattes av ITP-ordning alternativ 2, men kan velge å ha ITP-ordning alternativ 1. ITP 2 er en ytelsesbasert pensjonsordning, hvor pensjonspremien varierer fra termin til termin basert på ulike beregningsvariabler. De ansatte som har ITP 2 ordning har i tillegg en innskuddsbasert pensonsordning, ITPK. ITPK-ordninger i svenske virksomheter utgjør 2% av lønnen. Den ytelsesbaserte ordningen for Goodtechs ansatte fungerer som en innskuddsordning for konsernet hvor årlige premier kostnadsføres løpende. Dette er en flerforetaksordning hvor forsikringstakerne ikke har tilgang til nødvendig informasjon for å kunne regnskapsføre ordningen som ytelsesbasert pensjonsordning. Pensjonsordningen er følgelig regnskapsført tilsvarende som en innskuddsbasert pensjonsordning, i samsvar med IAS 19.34
     
Totale pensjonskostnader for konsernets innskuddsbaserte ordninger for videreført virksomhet utgjør 18,7 mill. kroner for 2016 (17,2 mill. kroner for 2015) som inngår i lønnskostnader i resultatregnskapet (jfr note 4).
     
Beregning av årets pensjonskostnad
2016
2015
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
-
477
Netto rentekostnad
-
33
Administrasjonskostnader
-
26
Arbeidsgiveravgift
-
75
Årets pensjonskostnad ytelsesbasert pensjonsordning
0
610
Årets pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning 1)
18 681
16 600
Årets totale pensjonskostnad
18 681
17 210
     
Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler
2016
2015
Brutto pensjonsforpliktelse
-
8 790
Virkelig verdi pensjonsmidler
-
7 929
Netto pensjonsforpliktelse
-
861
Arbeidsgiveravgift
-
202
Balanseført pensjonsforpliktelse
0
1 063
 
   
Endring i forpliktelsen
2016
2015
Netto pensjonsforpliktelse 1.1.
1 063
1 813
Resultatført pensjonskostnad
-1 148
610
Premiebetalinger
-
-35
Estimatavvik ført mot utvidet resultatoppstilling
85
-1 325
Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.
0
1 063
     
Ved beregning av pensjonskostnaden og netto pensjonsforpliktelse er følgende forutsetninger lagt til grunn
Diskonteringsrente
 
2,70 %
Avkastning på pensjonsmidler
 
3,30 %
Lønnsvekst
 
2,50 %
Pensjonsregulering
 
0,00 %
G-regulering
 
2,25 %
Gjennomsnittelig turnover
 
0,00 %
     
1) Årets pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning inkluderer innskuddsbaserte pensjonsordningene i Norge og ytelsesbasert pensjonsordning i Sverige som er regnskapsmessig behandlet som en innskuddsordning.
     
Pensjonsmidlene i en forsikringsbasert ordning består av forsikringspolisen. Forsikringspolisen måles til virkelig verdi. Virkelig verdi tilsvarer flytteverdien på polisen og eventuelle premiefondsmidler. Livselskapets investeringsprofil er fastlagt i retningslinjer fra Kredittilsynet.
     
Prosentvis fordeling av pensjonsmidlene på investeringskategorier
2015
Aksjer
 
10,1 %
Eiendom
 
13,6 %
Obligasjoner til amortisert kost
41,5 %
Omløpsobligasjoner
 
32,2 %
Annet
 
2,6 %
Totalt
 
100,0 %
Note 7
Finansinntekter og -kostnader
       
(Alle tall i NOK 1.000)
2016
2015
 
Renteinntekt
166
196
 
Valutagevinst
4 413
7 261
 
Andre finansinntekter
65
12
 
Sum finansinntekt
4 643
7 469
 
       
Rentekostnad
-1 131
-2 818
 
Garantiprovisjon
-792
-791
 
Valutatap
-3 430
-12 508
 
Andre finanskostnader
-684
-787
 
Sum finanskostnader
-6 037
-16 904
 
       
Netto finanskostnader
-1 394
-9 435
 
Note 8
Skatt
         
(Alle tall i NOK 1.000)
       
                 
Skattekostnad
2016
2015
Betalbar skatt*)
1 061
331
For mye/lite avsatt tidligere år
-65
320
Endring utsatt skattefordel
23
-5 393
Endring utsatt skatt
-377
-336
Skattekostnad
644
-5 079
Effektiv skattesats i %
-3 %
6 %
                 
Den effektive skattesatsen er betydelig påvirket av regnskapsmessige nedskrivinger uten skattemessig effekt for videreført virksomhet.
                 
*) Betalbar skatt i balansen
185
-2 376
                 
Avstemming av effektiv skattesats mot skattesats i Norge:
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde fremkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats er spesifisert nedenfor. De vesentligste komponentene er spesifisert.
                 
             
2016
2015
Skattekostnad beregnet til skattesats 25% (skattesats i Norge)
 
-15 138
-21 927
Virksomhet med annen skattesats enn 25%
 
457
496
Skattelovsendring - effekt endring skattesats
 
1 800
3 420
Ikke fradragsberettige kostnader
 
13 631
12 399
Endring utsatt skatt ved egenkapitaltransaksjoner
 
-
204
Effekter ikke videreført virksomhet
 
-
808
Omregningsdifferanser
 
-106
-479
Skattekostnad
       
644
-5 079
                 
Sammenligningstall er omarbeidet for å vise skattekostnaden for videreført virksomhet.
                 
Ordinær selskapsskatt for selskaper hjemmehørende i Norge er 25% i 2016, men er besluttet redusert til 24% fra og med inntektsåret 2017. I 2016 er netto skattefordel i Norge redusert med 1,8 mill. kroner som følge av lavere selskapsskatt fra og med 2016.
 
Konsernet har virksomheter i Sverige (22%) og Finland (20%) som har lavere skattesatser enn 25%.
                 
Selskapet har tap innenfor fritaksmetoden som ikke kommer til normal fradrag. Det er gjennomført nedskriving goodwill tilknyttet Goodtech Solutions AB og Goodtech Power AS samt nedskriving immaterielle eiendeler i Goodtech Recovery Technology AS.
                 
Utsatt skatt og utsatt skattefordel presentert i balansen
                 
             
Balanse
Utsatt skattefordel
2016
2015
Anleggsmidler
6 352
306
Omløpsmidler
-204
2 092
Pensjon
-
258
Avsetninger
1 464
803
Gevinst og tapskonto
-58
-76
Underskudd til fremføring
38 764
41 461
Balanseført utsatt skattefordel
46 317
44 844
                 
Utsatt skatt
2016
2015
Sikringsreserve i egenkapitalen
-
133
Avsetninger Sverige
287
466
Anleggsmidler Finland
390
456
Balanseført utsatt skatt forpliktelse
677
1 054
                 
Balanseført utsatt skatt vedrører midlertidige forskjeller i Sverige og industrieiendom i Finland som ikke kan utlignes mot utsatt skattefordel. Konsernet nettofører forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt kun dersom konsernet har en legal rett til å utligne disse og kun forpliktelse og eiendel ved utsatt skatt som er innenfor samme skatteregime.
                 
Spesifisering endring utsatt skatt
2016
2015
Per 1. januar, netto eiendeler/forpliktelser
 
43 790
38 796
Innregnet i resultatregnskapet
 
353
5 730
Innregnet virksomhet holdt for salg
 
1 536
-3 757
Innregnet i øvrige resultatelementer
 
-
16
Innregnet direkte i egenkapital
 
-39
-357
Fraregning og reklassifisering solgt og avviklet virksomhet
 
-
3 362
Per 31. desember, netto eiendeler/forpliktelser
 
45 640
43 790
                 
Endring i utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse
                 
Utsatt skattefordel
   
Anleggsmidler, FoU/ kundekontrakter
Omløpsmidler
Pensjon
Avsetninger
Gevinst og tapskonto
Underskudd til fremføring
Total
Balanse 31.12.2014
 
-3 398
-4 181
839
1 146
-671
49 748
43 484
Innregnet i resultatregnskapet
3 733
6 365
-224
-415
1 164
-5 230
5 393
Innregnet resultat ikke videreført virksomhet
-27
-530
-
5
-147
-3 057
-3 757
Innregnet direkte mot egenkapital
-
-
-357
-
-
-
-357
Reklassifisering virksomhet holdt for salg
-2
438
-
66
-421
-
81
Balanse 31.12.2015
 
306
2 092
258
803
-76
41 461
44 844
Innregnet i resultatregnskapet
6 046
-2 296
-219
661
18
-4 233
-23
Innregnet resultat ikke videreført virksomhet
-
-
-
-
-
1 536
1536
Innregnet direkte mot egenkapital
-
-
-39
-
-
 
-39
Balanse 31.12.2016
6 352
-204
0
1 464
-58
38 764
46 317
                 
Utsatt skatteforpliktelse
       
Sikringsreserve i egenkapitalen
Avsetninger Sverige
Anleggsmidler Finland
Total
Balanse 31.12.2014
     
286
3 928
473
4 687
Innregnet i resultatregnskapet
       
-
-319
-18
-336
Innregnet i utvidet resultat
       
-16
-
-
-16
Fraregning solgt virksomhet
       
-137
-3 144
-
-3 281
Balanse 31.12.2015
       
133
466
456
1 054
Innregnet i resultatregnskapet
 
-133
-179
-65
-377
Balanse 31.12.2016
     
0
287
390
677
                 
Konsernets fremførbare skattemessige underskudd med utløpstidspunkt:
2016
2015
2015 eller senere
-
-
Ingen forfallsfrist
-247 253
-175 057
Sum underskudd til fremføring
-247 253
-175 057
                 
Fremførbare skattemessige underskudd fordelt på land:
2016
2015
Norge
           
-178 383
-163 907
Sverige
           
-26 066
-9 447
Norge (ikke balanseført)
     
-26 837
-4 704
Sverige (ikke balanseført)
     
-15 967
-
Sum underskudd til fremføring
     
-247 253
-178 057
Note 9
Resultat per aksje
(Alle tall i NOK 1.000)
   
     
Resultat per aksje er beregnet ved å dele den delen av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer med et veid gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer gjennom året.
     
Ved beregning av utvannet resultat per aksje, benyttes det veide gjennomsnitt av antall utstedte ordinære aksjer i omløp regulert for effekten av konvertering av alle potensielle aksjer som kan medføre utvanning. Selskapet har ingen potensielle aksjer som kan medføre utvanning.
     
 
2016
2015
Årsresultat som er tilordnet selskapets aksjonærer
-25 575
-169 727
Veid gjennomsnitt antall aksjer (i tusen)
22 629
32 165
Resultat per aksje (NOK)
-1,13
-5,28
     
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet
35 962
-95 499
Resultat per aksje for ikke videreført virksomhet (tall i NOK)
1,59
-2,97
     
(antall aksjer i tusen)
2016
2015
Utstedte ordinære aksjer per 31. desember
22 876
22 876
Effekt av egne aksjer
-394
-126
Sum
22 482
22 750
Veid gjennomsnitt antall ordinære aksjer
22 629
32 165
Note 10
Varige driftsmidler
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
   
Bygninger
Maskiner / Inventar
Sum
 
Regnskapsåret 2015
       
Balanseført verdi 01.01.15
20 632
45 424
70 972
 
Omregningsdifferanser
1 409
992
2 400
 
Tilgang
 
85
4 157
4 242
 
Avgang ved salg av datterselskap
-
-9 486
-14 402
 
Reklassifisert eiendeler ikke videreført virksomhet
-
-5 949
-5 949
 
Tilgang relatert til ikke videreført virksomhet
-
1 365
1 365
 
Tilgang relatert til solgt datterselskap
-
4 120
4 120
 
Avskrivninger relatert til ikke videreført virksomhet
-
-8 978
-8 978
 
Årets avskrivninger
-811
-7 448
-8 258
 
Balanseført verdi 31.12.15
21 314
24 197
45 511
 
           
Per 31. desember 2015
       
Anskaffelseskost
29 425
51 468
80 893
 
Akkumulerte nedskrivninger
-2 873
-
-2 873
 
Akkumulerte avskrivninger
-5 238
-27 271
-32 509
 
Balanseført verdi 31.12.15
21 314
24 197
45 511
 
           
Regnskapsåret 2016
       
Balanseført verdi 01.01.16
21 314
24 197
45 511
 
Omregningsdifferanser
-1 334
-1 020
-2 353
 
Tilgang
 
-
10 746
10 746
 
Avgang
 
-
-24
-24
 
Reklassifisert eiendeler ikke videreført virksomhet
-
-20
-20
 
Årets avskrivninger
-820
-7 777
-8 597
 
Balanseført verdi 31.12.16
19 160
26 102
45 262
 
           
Per 31. desember 2016
       
Anskaffelseskost
28 092
61 150
89 242
 
Akkumulerte nedskrivninger
-2 873
-
-2 873
 
Akkumulerte avskrivninger
-6 058
-35 048
-41 106
 
Balanseført verdi 31.12.16
19 160
26 102
45 262
 
           
Økonomisk levetid
20-30 år
3-10 år
   
Avskrivningsmetode
lineært
lineært
   
           
Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
Note 11
Immaterielle eiendeler
   
(Alle tall i NOK 1.000)
         
 
 
Utviklings-
Kunde-
   
 
 
prosjekt
kontrakter
Goodwill
Sum
Regnskapsåret 2015
         
Balanseført verdi 01.01.15
 
45 288
89
633 489
678 866
Omregningsdifferanser
 
-
-
37 216
37 216
Tilgang
 
7 292
-
-
7 292
Avgang avviklet virksomhet
-
-
-449 991
-449 991
Reklassifsering til ikke videreført virksomhet
-
-
-12 087
-12 087
Nedskrivinger
 
-29 674
-
-30 961
-60 635
Allokerte utviklingskostnader
-852
-
-
-852
Årets avskrivninger
 
-
-59
-
-59
Balanseført verdi 31.12.15
22 054
30
177 666
199 750
           
Per 31. desember 2015
       
Anskaffelseskost
 
49 875
47 050
295 526
392 834
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-27 821
-47 020
-117 860
-193 084
Balanseført verdi 31.12.15
22 054
30
177 666
199 750
           
Regnskapsåret 2016
         
Balanseført verdi 01.01.16
22 054
30
177 666
199 750
Omregningsdifferanser
 
-
-
-2 774
-2 774
Tilgang
 
6 875
-
-
6 875
Reklassifsering til ikke videreført virksomhet
-190
-
-
-190
Avskr. og nedskr. relatert til ikke videreført virks.
-3 690
-
-
-3 690
Nedskrivinger
 
-6 629
-
-29 400
-36 029
Allokerte utviklingskostnader
-321
-
-
-321
Årets avskrivninger
 
-1 628
-30
-
-1 659
Balanseført verdi 31.12.16
16 471
0
145 491
161 962
           
Per 31. desember 2016
       
Anskaffelseskost
 
52 870
47 050
292 752
393 055
Akkumulerte av- og nedskrivninger
-36 399
-47 050
-147 260
-231 093
Balanseført verdi 31.12.16
16 471
0
145 491
161 962
           
Avskrivnings %
   
16,7% - 25%
   
Økonomisk levetid
   
4 - 6 år
   
Avskrivningsmetode
   
lineær
   
           
Eiendelskategoriene som presenteres i tabellen over er en aggregert sum av ulike eiendelskomponenter som tilhører en bestemt kategori, og avskrivningssatsene representerer intervallet av levetiden som allokeres til komponentene.
           
Utviklingsprosjekt
         
Balanseførte utviklingskostnader gjelder utviklingsprosjekt i Goodtech Recovery Technology AS, Goodtech Projects & Services AS og Goodtech Power AS.
           
Konsernet vurderer løpende utviklingsprosjektene i forhold til marked, substitutter og potensielle kunder, for på den måten vurdere utviklingsprosjektenes gjennvinnbare verdi. Utviklingskostnadene amortiseres over utnyttbar levetid. Levetiden varierer fra eiendel til eiendel, fra 3 år til 10 års levetid. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifallstest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbar verdi, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm).
           
Det er besluttet at videre utnyttelse av teknologien knyttet til energigjenvinningsprosjektet i Goodtech Recovery Technology AS (GRT) vil skje i tett samarbeid med partnere gjennom lisensavtaler. Goodtech vil fortsatt være eier av patentrettighetene rundt produktet. Pr 31.12.15 ble GRT vurdert til 10 mill. kroner basert på antatt realiserbar verdi. Denne verdien er opprettholdt i 2016 med bakgrunn i fortsatt interesse for teknologien i markedet samt inngåtte lisensavtaler i 2016. Gjennom året er det aktivert 6,0 mill. kroner tilknyttet utviklingsarbeid. Samme beløp er nedskrevet pr 31.12.2016 slik at balanseførte verdier tilknyttet teknologien pr 31.12.2016 opprettholdes til 10 mill.kroner.  
           
Goodtech Projects & Services AS har aktivert 0,9 mill. kroner tilknyttet pågående utviklingprosjekter i 2016. Utviklingskostnadene avskrives ved bruk av både en prosjektallokeringsmetode og en lineær avskrivingsmetode. I 2016 er det prosjektallokert kostnader på 0,3 mill. kroner og avskrevet 1,7 mill. kroner. Gjennomført avskriving reflekterer forbruk av de fremtidige økonomiske fordelene av utviklede eiendeler. Eiendelene er utviklet enten gjennom direkte forespørsel fra kunde eller ved identifiserte behov for å møte markedets behov og på den måten posisjonere seg for fremtidige små og store prosjekter. Gjennomført verdifalltest pr 31.12.2016 har medført at konsernet har skrevet ned regnskapsført verdi for noen av disse produktene til anslått salgsverdi. Dette har medført en nedskriving på utviklede eiendeler med 0,6 mill. kroner.
           
Balanseførte utviklingskostnader tilknyttet Promaps i Goodtech Power AS er nedskrevet til netto salgsverdi. Viser til note 2 for mer informasjon vedr transaksjon. Dette har medført en nedskriving på 2,9 mill. kroner. Bokført beløp på 0,2 mill. kroner er reklassifisert til Ikke videreført virksomhet.
           
Konsernet har ingen kostnader vedrørende forskning i 2016 (0 mill. kroner i 2015).
           
Goodwill
Goodwill amortiseres ikke løpende. Denne eiendelen testes derfor minst årlig for verdifall. I Goodtech gjøres dette ved årslutt. I tilfellet det foreligger indikasjoner på verdifall gjennomføres verdifalltester hyppigere.
           
Goodwill som har oppstått gjennom oppkjøp av virksomhet er allokert til den enkelte enhet der kontantstrømmene er identifiserbare.
           
Fordeling av Goodwill på kontantgenererende enheter:
2016
2015
Goodtech Projects & Services AS
117 488
117 488
Goodtech Power AS
15 337
25 237
Goodtech Electro AS
302
302
Forretningsområde Projects & Services
133 127
143 027
           
Goodtech Solutions AS
4 463
4 463
Goodtech Solutions AB
7 901
30 175
Forretningsområde Solutions
12 364
34 638
           
Balanseført verdi per 31.12
145 492
177 666
           
Goodtech Power AS ble utfsjonert til eget selskap fom. 2016 og vurdert som en separat kontantgenerende enhet pr 31.12.2016. Sammenligningstall 2015 er omarbeidet.
           
Etter gjennomført testing av verdifall er goodwill tilknyttet forretningsområdet Solutions og Projects & Services nedskrevet med hhv. 19,5 mill. kroner og 9,9 mill. kroner i 2016. Goodwill tilknyttet forretningsområdet Solutions er i tillegg redusert med 2,8 mill. kroner som følge av endringer i valutakurs.
           
Goodwill er for alle enhetene knyttet til ansatte med spesiell kompetanse og forventede synergier med øvrige konsernselskap.
           
Testing av verdifall av kontantgenererende enheter som omfatter Goodwill
Testing for verdifall for kontantgenererende enheter med vesentlig balanseført verdi på goodwill og immaterielle eiendeler er basert på gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er fastsatt basert på en vurdering av den kontantstrømsgenerende enhetens bruksverdi. Bruksverdien er beregnet basert på en diskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer over en periode på 5 år, inkludert en terminalverdi basert på Gordons vekstformel. Det brukes likviditetsprognoser basert på budsjett godkjent av ledelsen. Kontantstrømmer utover godkjente budsjetter er utledet med utgangspunkt i konsernets langsiktige strategiplaner.
           
Vektet avkastningskrav benyttet i nedskrivningstesten (WACC)
Etter skatt
Før skatt
Goodtech Projects & Services AS
9,2 %
11,5 %
Goodtech Power AS
9,2 %
11,5 %
Goodtech Electro AS
9,2 %
11,5 %
Goodtech Solutions AS
9,2 %
11,7 %
Goodtech Solutions AB
8,2 %
10,1 %
           
Vektet avkastningskrav før skatt er benyttet i gjennomført test for verdifall.
           
Diskonteringsrenten som benyttes er risikotilpasset for hver kontantstrømgenererende enhet for å reflektere eiendelens særskilte risiko og skattejustert til før skatt ved bruk av metoder beskrevet i IAS 36.
           
Risikofri rente er fastsatt basert på 10- årige norske og svenske statsobligasjoner og 10-årig swap-rente i Norge og Sverige. Den norske og den svenske risikofrie renten er benyttet i de respektive beregninger av avkastningskrav for å være konsistent med enhetenes valuta i kontantstrømmene. 10-årige statsobligasjoner er beregnet for å estimere egenkapitalavkastningskravet, og 10-årig swap-rente er benyttet for å estimere fremmedkapitalavkastningskravet.
           
Beregninger av fremtidig kontantstrøm bygger på en rekke forutsetninger. Dette gjelder blant annet økonomisk og markedsmessige utviklinger. Virksomhetene i konsernet er påvirket av svingninger i markedene og estimater laget i svake markeder kan skille seg betydelig fra estimater laget i sterkere markeder. Dette forteller at det i selskaper i volatile markeder kan være vanskelig å fatte riktige, langsiktige beslutninger når markedet er preget av store kortsiktige svingninger.
           
Ledelsen forventer at markedet for konsernets produkter og tjenester vil øke i de nærmeste årene, og at konsernet vil kunne ta en større markedsandel innenfor nevnte segmenter. Konsernet ser muligheter i et marked i stor endring og som trenger kostnadseffektive løsninger. Det er lagt til grunn stabil omsetningsvekst og moderate forbedringer i EBITDA-marginer i de enkelte enhetene. Det er lagt inn moderate vekstforventninger og inntjeningsøkninger utover budsjettperiode, og forutsetningene som er satt er vurdert å være moderate. Viser forøvrig til sensitivitetsanalyse nedenfor for nærmere omtale av enheter hvor neddiskontert verdi bare er marginalt høyere enn balanseført verdi av anvendt kapital.
           
Nedskriving av goodwill
         
Ved gjennomføring av nedskrivningstest i henhold til IAS 36 per 31.12.16 er;
- goodwill tilknyttet forretningsområdet Solutions skrevet ned til bokført verdi 12,4 mill. kroner, en nedskriving på 19,5 mill. kroner.
- goodwill tilknyttet forretningsområdet Projects & Services skrevet ned til bokført verdi 133,1 mill. kroner, en nedskriving på 9,9 mill. kroner.
           
Det er ikke konstatert andre verdifallsituasjoner i konsernet.
           
Sensitivitetsanalyse
Dersom forutsetningene utvikler seg forskjellig fra det som er forutsatt, kan dette medføre behov for nedskriving av goodwill og immaterielle eiendeler. Nøkkelforutsetninger benyttet i beregningen av gjenvinnbart beløp er diskonteringsrente og utvikling i EBITDA.
           
I forbindelse med nedskrivingstesting av goodwill har konsernet gjennomført sensitivitetsanalyser for hver enkelt kontantstrømgenerende enhet. Den beregnede verdien av den enkelte kontantstrømsgenererende enhet overstiger balanseført verdi med relativt god margin for Goodtech Solutions AS og Goodtech Solutions Manufactoring AB ved utgangen av 2016.
           
Følgende enheter er mest sårbare for endringer i nøkkelforutsetninger utover rimelig endring; Goodtech Projects & Services AS, Goodtech Solutions AB og Goodtech Power AS.
           
Goodtech Projects & Services AS
Selskapet leverte et svakere resultat enn forventet i 2016 som følge av interne omstillingsproseser og et noe sviktende marked. Det pågår aktiviteter for å redusere kostnader og øke lønnsomheten i enkelte enheter med svak inntjening. God ordereserve per 31.12.2016 legger grunnlag for et forbedret resultat i 2017 og fremover. Det er i neste 5 års-periode lagt til grunn en forventet omsetningsvekst på 2-3% og en gradvis økning i EBITDA-margin frem til 2021.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 12,1%.
b) EBITDA-margin lavere enn 2,8% i 2017.
           
En diskonteringsrente før skatt til over 12,1% (en økning på 0,6% sammenlignet med brukt diskonteringsrente i nedskrivingstest) eller en EBITDA-margin lavere enn 2,8% i 2017 vil kunne initiere et nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 2,0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
           
Goodtech Solutions AB
Goodwill er nedskrevet til gjennvinnbar verdi pr 31.12.2016. Negative avvik og endringer i forutsetninger lagt til grunn i denne beregningen vil kunne medfører et behov for ytterligere nedskriving.
           
Verdien av goodwill tilknyttet Goodtech Solutions AB er avhengig av at selskapet oppnår positivt resultat i 2017. Årets resultat er påvirket av nedskriving på enkeltprosjekter innenfor system og prosjektleveranse. Det er gjennomført restrukturering i 2016 som legger grunnlag for bedre inntjening i periodene fremover. Selskapet har en god ordrereserven, som forventes å generere nødvendige resultatmarginer. Det er i neste 5 års-periode lagt til grunn en forventet omsetningsvekst på 1-2% og en moderat vekst i EBITDA-marginfrem til 2021.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 10%
b) Positiv EBITDA-margin i 2017.
           
En økning i diskonteringsrente før skatt til over 10% eller en negativ EBITDA-margin i 2017 vil kunne initiere et nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 1,0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
           
Goodtech Power AS
         
Goodwill er nedskrevet til gjennvinnbar verdi pr 31.12.2016. Negative avvik og endringer i forutsetninger lagt til grunn i denne beregningen vil kunne medfører et behov for ytterligere nedskriving.
           
Verdien av goodwill tilknyttet Goodtech Power AS er avhengig av at selskapet oppnår positivt resultat i 2017. Selskapet leverte et svakere resultat enn forventet i 2016 som følge av interne omstillingsproseser og et noe sviktende marked. Det pågår aktiviteter for å redusere kostnader og øke lønnsomheten. Det er i neste 5 års-periode lagt til grunn en forventet omsetningsvekst på 3-4% og en gradvis økning i EBITDA-margin frem til 2021.
           
Sensitivitetsanalysen er utført basert på de forutsetningene som anses å være de mest relevante; diskonteringsrente og EBITDA-margin. Følgende nivåer er kritiske i forhold til mulig nedskrivningsbehov, gitt at alle andre forutsetninger holdes konstant;
           
a) Økning i diskonteringsrente før skatt til over 11,5%
b) Positiv EBITDA-margin i 2017.
           
En økning i diskonteringsrente før skatt til over 11,5% eller en negativ EBITDA-margin i 2017 vil kunne initiere et nedskrivningsbehov. Det er lagt til grunn en vekst i terminalverdien på 2,0% i kalkuleringen av minimumsnivåene.
           
Nedenfor en summarisk oppstilling over potensiell endringer i verdifall goodwill ved gitte forutsetninger (beløp i MNOK)
           
Goodtech Projects & Services AS (beløp i MNOK)
 
Diskonteringsrente
   
EBITDA margin
11,6 %
12,1 %
12,6 %
   
1,8 %
25,2
-31
-36,2
   
2,8 %
0
0
-6,2
   
3,8 %
0
0
0
   
           
Goodtech Solutions AB (beløp i MNOK)
 
Diskonteringsrente
   
EBITDA margin
9,5 %
10,0 %
10,5 %
   
-0,5 %
-7
-7,6
-7,9
   
0,0 %
0
0
-1
   
0,5 %
0
0
0
   
           
Goodtech Power AS (beløp i MNOK)
 
Diskonteringsrente
   
EBITDA margin
11,0 %
11,5 %
12,0 %
   
-0,5 %
0
-1
-1,6
   
0,0 %
0
0
-1
   
0,5 %
0
0
0
   
Note 12
Andre finansielle anleggsmidler
(Alle tall i NOK 1.000)
       
         
   
2016
2015
 
Langsiktig rentebærende fordring
1 189
2 375
 
Andre finansielle investeringer
95
201
 
Sum andre finansielle anleggsmidler
1 284
2 576
 
         
Langsiktig rentebærende fordring gjelder utsatt betaling av salgsvederlag og utlån til nye eiere i forbindelse med overdragelse av Gøteborg virksomheten i Goodtech Solutions AB i 2014.
         
Lån til nye eiere skal nedbetales over 5 år med årlige med like rater, ferdig innbetalt 30.september 2019. Avtalt rentesats er STIBOR + 3%. Det er i 2016 mottatt avdragsbetaling på 0,2 mill. kroner.
Note 13
Varelager
         
(Alle tall i NOK 1.000)
 
2016
2015
 
Materialer
7 288
7 929
 
Varer i arbeid
1 302
1 834
 
Ferdigvarer
425
348
 
Ukurans
-637
-
 
Sum netto varelager
8 377
10 112
 
         
Varekostnad totalt i perioden
354 927
349 371
 
         
Balanseført verdi av varelager stilt som sikkerhet
8 377
5 047
 
         
Varelager inkluderer i hovedsak salgsvarer og materiell som benyttes ved leveranse av varer og tjenester.
Nedskrivning ved ukurans av varelager er kostnadsført som varekostnad.
Balanseført verdi av varelager er stilt som sikkerhet inngår som del av pant mot Nordea. Se note 19.
Note 14
Kundefordringer
         
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
 
       
2016
2015
Kundefordringer
     
106 074
122 773
Avsetning tap
     
169 106
623
Kundefordringer netto
     
274 571
122 150
             
Endring avsetning tap
     
-14
83
Konstaterte tap
   
59
-
             
Tap på kundefordringer er klassifisert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.
             
 
 
         
Aldersfordelt kundefordringer
Ikke forfalt
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
over 90 dager
Sum
2016
90 672
1 501
0
410
12 882
105 465
 
86 %
1 %
0 %
0 %
12 %
100 %
             
2015
85 709
15 438
7 811
452
12 741
122 150
 
70 %
13 %
6 %
0 %
10 %
100 %
             
Avsetning tap på kundefordringer er fordelt forholdsmessig.
Av utestående fordringer per 31.12.16 er 98,0 mill. kroner innbetalt per 1. mars 2017.
             
Kortsiktige fordringer
   
2016
2015
Kundefordringer netto
       
105 465
122 150
Andre kortsiktige fordringer - ref. note 15
   
172 640
148 244
Sum kortsiktige fordringer
   
278 105
270 395
             
     
2016
2015
2016
2015
Kortsiktige fordringer - bokført verdi per valuta
Beløp i lokal valuta
NOK
NOK
USD
   
64
486
554
4 279
EUR
   
2 488
1 687
22 610
16 228
SEK
   
82 937
88 266
78 890
92 458
NOK
   
172 517
157 430
172 517
157 430
Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer
274 571
270 395
Note 15
Andre kortsiktige fordringer
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
   
2016
2015
Fordring offentlige tilskudd
-
912
Forskuddsbetalte kostnader
6 040
7 763
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter)
124 904
117 073
Utført ikke fakturert produksjon (andre prosjekter)
9 737
8 616
Andre kortsiktige fordringer
28 425
13 880
Sum andre kortsiktige fordringer
169 106
148 244
       
Konsernet foretar for en stor del tilvirkning etter fastpriskontrakt. Disse anleggskontraktene regnskapsføres i samsvar med løpende avregningsmetode. Fremdrift beregnes som påløpne tilvirkningskostnader i forhold til forventede totale tilvirkningskostnader.
       
Spesifikasjon av løpende avregning prosjekter under utførelse.
Pågående prosjekter er akkumulerte driftsinntekter og driftskostnader for alle pågående fastprisprosjekter.
       
Pågående prosjekter per 31.12.
 
2016
2015
Påløpte inntekter
 
1 017 790
970 848
Påløpte kostnader
 
-906 515
-853 519
Innregnet resultat
 
111 275
117 329
       
Prosjekter der opptjent inntekt er høyere enn A-konto fakturert beløp presenteres som fordring i balansen. Prosjekter der opptjent inntekt er lavere enn A-konto fakturert beløp presenteres som gjeld i balansen
       
Utført ikke fakturert produksjon (fastpris prosjekter) - fordring
2016
2015
Inntektsført pågående prosjekter
761 038
797 886
Akontofakturerte beløp
636 134
680 813
Utført, ikke fakturert produksjon
124 904
117 073
       
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
43 983
57 163
Av dette tilbakeholdt beløp
10 600
-
       
Fakturert ikke utført produksjon (fastpris prosjekter) - gjeld
2016
2015
Inntektsført pågående prosjekter
256 752
172 962
Akontofakturerte beløp
276 380
214 114
Fakturert, ikke utført produksjon (ref note 20)
19 628
41 152
       
Akontofakturert, ikke innbetalt beløp
24 191
28 905
Av dette tilbakeholdt beløp
-
-
       
Beste estimat er lagt til grunn for den regnskapsmessige behandlingen per 31.12.
       
Viser til note 21 for avsetninger vedrørende tapskontrakter.
Note 16
Kontanter og kontantekvivalenter
     
(Alle tall i NOK 1.000)
2016
2015
Kontanter i bank og kasse
46 393
8 204
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen
46 393
8 204
Kontanter og kontantekvivalenter ikke videreført virksomhet
-
12 702
Kassekreditt
-
-31 808
Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømsanalysen
46 393
-10 901
     
Konsernet har etablert konsernkontosystem. Goodtech ASA er i henhold til avtalene konsernkontoinnehaver og øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og konsernkontoinnehaver.
     
Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter for videreført virksomhet er bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) per 31. desember 2016 8,2 mill. kroner (2015: 8,2 mill. kroner).
Note 17
Aksjekapital, overkurs og innskutt egenkapital
             
             
(Alle tall i NOK 1.000)
 
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum
Per 1. januar 2015
65 058
-252
35 318
500 000
600 123
Kapitalnedsettelse ifbm salg av datterselskap
-19 306
-
-35 318
-99 821
-154 444
Andre endringer
-
-
-
-10 372
-10 372
Per 31. desember 2015
45 752
-252
0
389 808
435 308
Kjøp/salg egne aksjer
-
-536
-
-
-536
Per 31. desember 2016
45 752
-788
0
389 808
434 772
             
Aksjekapital
           
Nominell verdi per aksje er kr 2,00. Alle aksjene har lik stemmerett. Samtlige utstedte aksjer er fullt innbetalt.
             
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50%. Fullmakten utløper 30. juni 2017. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner. Fullmakten er per dags dato ikke benyttet.
             
Egne aksjer
           
Goodtech ASA hadde ved årets utgang 394.075 egne aksjer, tilsvarende 1,72 % av selskapet aksjekapital.
             
Generalforsamlingen har gitt fullmakt til styret til på vegne av selskapet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 10 % av aksjekapitalen. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er kr 80, det laveste beløp er pålydende kr 2. Fullmakten er utløper 30. juni 2017. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter og til andre formål.
             
Utbytte
       
2016
2015
Utbetalt utbytte per aksje (NOK)
0
0
Totalt utbetalt utbytte (NOK 1.000)
0
0
Utbytte per aksje foreslått av styret
0
0
             
20 største aksjonærer per 31. desember 2016
 
Antall aksjer
% av total
Holmen Industri Invest
 
7 850 288
34,32
Skagen Vekst
 
1 950 949
8,53
EIO AS
       
1 352 694
5,91
Sedlak Holding AS
 
1 275 409
5,58
Nordnet Bank AB (nom.)
 
526 425
2,30
MP Pensjon PK
 
474 000
2,07
Goodtech ASA
 
394 075
1,72
Avanza Bank AB (nom.)
 
370 940
1,62
Trollhaug Invest
 
320 000
1,40
Svenska Handelsbanken C/O Handelsebanken AS (nom.)
 
319 566
1,40
Part Invest AS
 
300 000
1,31
Skandinaviska Enskil. Egenhandelskonto (publ) Oslofilialen
 
300 000
1,31
Swedbank Clients account (nom.)
 
257 066
1,12
Tvenge Torstein Ingvald
 
250 000
1,09
Fram Realinvest AS
 
250 000
1,09
Storhaugen Invest AS
 
250 000
1,09
Raymond Harland
 
250 000
1,09
Skandinaviska Enskil. A/C Clients account (nom.)
 
204 107
0,89
Paulsberg Invest AS
 
200 000
0,87
Åge Westbø AS
 
200 000
0,87
Sum 20 største
 
17 295 519
75,61
Øvrige aksjonærer
 
5 580 627
18,79
Sum
 
22 876 146
100,00
             
Ved utgangen av 2016 hadde Goodtech ASA 1.722 aksjonærer mot 1.768 ved utgangen av 2015.
             
Aksjer eid av styret og ledelsen per 31.12.2016
Antall aksjer
 
Stig Grimsgaard Andersen (Styrets leder) *)
107 201
 
Karl Erik Staubo (Styremedlem) *)
35 000
 
Håvard Kristiansen (Styremedlem, ansattesrepresentant)
2 388
 
Rolf Johansson (Styremedlem, ansattesrepresentant)
278
 
Eric Staurset (Konsernsjef)
32 085
 
Synnøve Granli (CFO)
13 394
 
Magne Reierson (Konserndirektør, Projects & Services)
10 454
 
Hans R. Vedde (Konserndirektør Solutions)
35 246
 
Alef Jansson (Konserndirektør Environment)
819
 
             
*) I tillegg indirekte eierandel i Holmen Industri Invest 1 AS
I tillegg har ledere i enkelte datterselskaper i konsernet mindre aksjeposter.
             
Kursutvikling
           
Ved årets slutt ble aksjene notert til kr 7,00 per aksje, sammenlignet med 10,75 ved årsslutt i 2015.
Note 18
Konsernselskaper og ikke-kontrollerende eierinteresser
             
De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Goodtech konsernet fremgår av følgende tabell. Selskaper eiet direkte av Goodtech ASA er uthevet.
             
Selskap
Konsernets eierandel
Konsernets stemmeandel
 
Forretnings- kontor
Land
 
Goodtech Industry Holding AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
 
Goodtech Electro AS *)
50,0 %
50,0 %
 
Oslo
Norge
 
Goodtech Projects & Services AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
 
Goodtech Power AS
100,0 %
100,0 %
 
Bergen
Norge
 
Goodtech Solutions AS
100,0 %
100,0 %
 
Porsgrunn
Norge
 
Goodtech Recovery Technology AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
 
Goodtech Solutions AB
100,0 %
100,0 %
 
Karlstad
Sverige
 
Goodtech Solutions Manufacturing AB
100,0 %
100,0 %
 
Arvika
Sverige
 
Goodtech Environment AB
100,0 %
100,0 %
 
Mariehamn
Åland (Finland)
 
             
*) Goodtech Industry Holding AS representerer flertallet av stemmene i selskapets styre.
             
Ingen endringer i konsernets eierandel eller stemmeandel fra tidligere år på konsernets datterselskaper. Selskaper solgt ut av konsernet i løpet av året fremgår av note 2.
Alle datterselskapene er konsolidert. Stemmerettighetene følger ordinære aksjer.
Ikke-kontrollerende eierinteresser i Goodtech Electro AS på balansedagen er 1,0 mill. kroner.
Ikke-kontrollerende eierinteresse er vurdert som ikke vesentlig for konsernet. Følgelig er ikke sammendratt finansiell informasjon presentert iht. IFRS 12.
Avdeling Power i Goodtech Projects & Services AS er utfisjonert til eget selskap med virkning fra 01.01.2016.
Note 19
Lån og kreditter
(Alle tall i NOK 1.000)
       
               
Rentebærende gjeld
           
Balanseført verdi
Langsiktig rentebærende gjeld
Nom. rentesats
Forfall
Valuta
Pålydende i valuta
Selskap 1)
2016
2015
Nordea Bank Finland Abp
Euribor + 1,75%
31.10.2023
EUR
1 572
GEAB
14 281
15 929
Diverse banklån - flytende rente
1,03% - 3,31%
28.02.2031
SEK
4 914
GSMAB
4 674
6 951
Sum langsiktig rentebærende gjeld
 
18 955
22 880
               
Total langsiktig gjeld
   
18 955
22 880
1. års avdrag langsiktig gjeld
   
-1 832
-2 688
Sum langsiktig gjeld ekskl. første års avdrag
 
17 123
20 192
               
Kortsiktig rentebærende gjeld
         
Langsiktig gjeld, forfall < 1 år
     
1 832
2 688
Kassekreditt (kredittramme NOK 50 mill.)
Nibor + 2,0%
NOK & SEK
 
-
31 808
Sum kortsiktig gjeld
   
1 832
34 496
               
Sum rentebærende gjeld
 
18 955
54 687
               
Forfall for rentebærende gjeld ekskl. kassekreditt er som følger:
2016
2015
1 år
         
2 534
3 362
2 år
         
1 805
1 982
3 år
         
1 587
1 953
4 år
         
1 467
1 712
5 år
         
965
1 580
Etter 5 år
         
11 298
12 965
               
Konsernets konsernkontosystem og kontoer med kortsiktige kassekreditter er ikke inkludert i forfallsoversikten.
               
Rentebytteavtaler
Det foreligger avtale om fast rente (renteswap) på deler av det langsiktige lånet (opprinnelig lån EUR 0,9 mill) i Nordea for perioden 31.07.13 til 31.10.23 på 1,91 % inkludert margin.
               
           
Balanseført verdi
 
Rentesats
Forfall
Valuta
Nominelt beløp
Selskap 1)
2016
2015
Renteswap (langsiktig lån pålydende valuta EUR 0,9 mill.)
1,91 %
31.10.2023
EUR
771
GE AB
702
674
Sum virkelig verdi rentebytteavtaler
     
702
674
               
Avstemming mot balanseoppstilling
Virkelig verdi av rentebytteavtalene inngår i regnskapslinjene Lån og Lån og kreditter i balanseoppstillingen.
           
Balanseført verdi
           
2016
2015
Rentebærende gjeld
     
17 123
20 192
Rentebytteavtaler
     
702
674
Sum langsiktig lån i balanseoppstilling
 
17 825
20 865
               
           
Balanseført verdi
           
2016
2015
Rentebærende gjeld
   
1 832
34 496
Sum lån og kreditter i balanseoppstilling
1 832
34 496
               
Oversikt over benyttede og ubenyttede låne- og garantirammer
               
Kassekredittrammer
   
Total ramme
Ubenyttet ramme
Nordea konsernkredittramme (NOK 20 mill.)
 
20 000
20 000
Nordea Åland driftskredittramme (EUR 3,0 mill.)
 
27 259
7 664
Westra Wermlands Sparbank (SEK 0,5 mill.)
 
476
476
Sum kassekreditt
   
47 735
28 139
               
Sum Garantirammer
         
160 000
61 500
               
Goodtech inngikk i juni 2016 avtale med Nordea som konsernets nye hovedbankforbindelse. Avtalen gjelder konserngarantiramme på inntil NOK 160 mill, konsernkredittramme på inntil NOK 20 mill, samt driftskredittramme for Goodtechs virksomhet på Åland på inntil EUR 3 mill. Kreditt- og garantirammene er gjenstand for årlig fornyelse. I tillegg er langsiktig lån på Åland videreført på gjeldende nedbetalingsplan og avdragsstruktur.
               
Følgende finansielle betingelser (covenants) gjelder for engasjementet i Nordea i 2017:
- Kvartalsvis Clean Down på konsernets flerkontostruktur.
- Netto Rentebærende gjeld /12 mnd rullerende EBITDA < 2,5 Kvartalsvis måling, første gang 30.06.2017.
               
I de opprinnelig avtalte engasjementsbetingelsene med Nordea var det også et minimumskrav til EBITDA for 2016. Dette er frafalt før årsslutt.
               
Sikkerhetsstillelser og garantier
Som sikkerhet for bankengasjementet har Nordea 1. prioritets pant i fast eiendom, kundefordringer, varelager og tilbehør i Goodtech ASA og relevante datterselskaper, i tillegg til kryssmislighetsklausul og Material Adverse change klausul.
               
Bokført verdi av kundefordringer, varelager og fast eiendom pr 31.12.2016 er angitt i note 14, note 13 og note 10.
               
Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil 2 mill. svenske kroner ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.
               
1) Selskapsforkortelser
             
GE AB
Goodtech Environment AB
     
GSM AB
Goodtech Solutions Manufacturing AB
     
GOD ASA
Goodtech ASA
     
Note 20
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
             
(Alle tall i NOK 1.000)
   
2016
2015
   
Leverandørgjeld
57 652
45 175
   
Skyldig offentlige avgifter
22 006
24 082
   
Skyldig feriepenger/lønn
32 761
33 603
   
Fakturert, ikke utført produksjon (fastpris prosjekter, ref note 15)
19 628
41 152
   
Fakturert, ikke utført produksjon (andre prosjekter)
9 569
12 963
   
Påløpte kostnader
6 841
12 420
   
Annen kortsiktig gjeld
98 872
65 124
   
Sum
247 329
234 518
   
             
Annen kortsiktig gjeld inkluderer kostnadsførte prosjektutgifter i hht. løpende avregningsmetode.
   
Note 21
Avsetninger
(Alle tall i NOK 1.000)
           
             
Kortsiktige avsetninger
 
Garanti
Forpliktelse
Taps-kontrakter
Sum
 
Balanse 1. januar 2015
18 736
9 456
709
28 900
 
Virkninger av valutakursendringer
1 473
-
56
1 529
 
Avsetninger i løpet av året
2 907
56
175
3 138
 
Avsetning reversert i løpet av året
3 751
-
95
3 845
 
Avsetninger benyttet i løpet av året
-
9 456
-
9 456
 
Avgang ikke videreført virksomhet
15 444
-
670
16 115
 
Balanse 31. desember 2015
3 920
56
175
4 151
 
             
Kortsiktige avsetninger
Garantier
Forpliktelse
Taps-kontrakter
Sum
 
Balanse 1. januar 2016
3 920
56
175
4 151
 
Virkninger av valutakursendringer
-147
-
-3
-150
 
Avsetninger i løpet av året
3 271
2 874
124
6 268
 
Avsetning reversert i løpet av året
1 874
25
126
2 025
 
Avsetninger benyttet i løpet av året
344
-
-
344
 
Balanse 31. desember 2016
4 827
2 905
170
7 901
 
             
Garantier
           
Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av konsernet Avsetningen er basert på forpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt historisk erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Konsernet gir fra 1 til 5 års garanti på solgte produkter og tjenester.
 
             
Garantiavsetning innregnes når de underliggende produkter eller tjenester selges. Garantiavsetninger inngår i prosjektprognosene og opparbeides gjennom prosjektets levetid i takt med fullføringsgraden. Når prosjektene avsluttes og overleveres kunde, vurderes garantiavsetningen, og innregnes avsetningskonto i balansen.
 
             
Forpliktelser
           
Det er i 2016 avsatt for sluttvederlag og restruktureringskostnader tilknyttet interne forbedringstiltak og igangsatte strukturelle og strategiske prosesser, jfr. note 5.
 
             
Det er avsatt for antatt provisjonoppgjør med Goodtechs tidligere samarbeidspartner i Ungarn.
 
             
Tapskontrakter
           
Forventede tap på kontrakter kostnadsføres når forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uungåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene. Utført, ikke utfakturert produksjon balanseført som eiendel nedskrives før avsetning for tap på kontrakter føres i balansen.
 
Note 22
Leieavtaler
(Alle tall i NOK 1.000)
         
           
Konsernet har ingen finansielle leieavtaler pr 31.12.2016.
           
Operasjonelle leieavtaler
Konsernet har operasjonelle leieavtaler tilknyttet maskiner, biler, inventar og bygninger/kontorlokaler.
           
Kostnader knyttet til operasjonelle leieavtaler gir uttrykk for minimumsleie i oppsigelsesperioden.
           
Leiekostnad for videreført virksomhet bestod av følgende;
     
Bygninger/ kontorlokaler
Maskiner/biler/inventar
Sum
Årlig leie ikke balanseførte driftsmidler
   
13 091
1 928
15 020
Estimert neste års leie
   
13 518
1 825
15 343
           
Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke kansellerbare leieavtaler forfaller som følger:
Innen 1 år
       
14 695
2 til 5 år
       
22 552
Etter 5 år
       
-
Fremtidig minimumsleie
37 247
Note 23
Finansiell risiko og finansielle instrumenter
 
(Alle tall i NOK 1.000)
 
                 
Finansiell risiko
 
Goodtech konsernet driver virksomhet i flere europeiske land og er utsatt primært for renterisiko, valutarisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko.
 
                 
Styret har lagt opp til årlig gjennomgang av rutiner for håndtering av risiko. Konsernets ledelse har en løpende vurdering av disse risikoer og fastsetter retningslinjer for hvordan disse håndteres. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde.
 
                 
Kapitalforvaltning
 
Styrets mål er å opprettholde en sterk kapitalbase, for å bevare investorers, kreditorers og markedets tillit, og for å utvikle forretningsvirksomheten. Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed maksimere verdien av konsernets aksjer. Konsernet styrer sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.
 
                 
Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital. I tillegg styres konsernets policy bl.a. av kapitalkrav (covenants krav) knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner. Konsernet skal ha en netto rentebærende gjeld/EBITDA på maksimalt 2,5. Se note 19.
 
                 
Ingen selskaper i konsernet er underlagt eksterne kapitalkrav utover covenants krav knyttet til gjeld til kredittinstitusjoner.
 
                 
Kredittrisiko
 
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ansees som lav. Goodtech har etablert klare retningslinjer og kriterier for vurdering av kredittrisiko. I tillegg er det stor spredning på kundene både med hensyn til antall og størrelse, samt at kundene i hovedsak er etablerte solide selskaper. Konsernet har ingen vesentlig kredittrisiko knyttet til en enkelt motpart eller flere motparter som kan sees på som en gruppe på grunn av likheter i kredittrisikoen. Kunder som ønsker kreditt blir kredittvurdert løpende. Dette reduserer sårbarheten for tap på enkeltkunder, og de senere års drift viser også at det har vært lite tap på fordringer. Det er derfor ikke behov for ytterligere avsetninger utover ordinære avsetninger for tap på krav. Se også note 14 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.
 
                 
Konsernet anser sin maksimale risikoeksponering å være regnskapsførte verdier av kundefordringer og andre omløpsmidler.
 
                 
Maks kreditteksponering
 
2016
2015
 
Kontanter og kontantekvivalenter (note 16)
46 393
8 204
 
Kundefordringer (note 14)
105 465
122 150
 
Andre kortsiktige fordringer (note 15)
169 106
148 244
 
                 
Renterisiko
 
Konsernets eksponering for renterisiko er i hovedsak knyttet til finansiering med flytende rente. Overskuddslikviditet er primært plassert i bankinnskudd og lavrisiko pengemarkedsfond. Renteinntekter og rentekostnader innregnet i resultatet påvirkes av renteendringer i markedet.
 
                 
Hovedmålet med styring av finansiell renterisiko er å reduserer den finansielle risikoen, samt å minimere rentekostnaden over tid. Konsernets rentebærende gjeld er inngått med flytende rente. Konsernet har inngått rentebytteavtaler, fast-rente avtale, som sikring mot ett av konsernets langsiktige lån. Viser forøvrig til note 19.
 
                 
Sensitivitetsanalyse med hensyn på renterisiko
 
Endringer i rentenivået på konsernets lån vil ha effekt på rentekostnaden i konsernet. Sensitivitetsanalyse utført reflekterer en endring i rentenivået med 0,5 basispunkter i forhold til rentenivå per 31.12.2016. Dersom alle renter for alle valutaer hadde blitt redusert eller økt 0,5 basispunkter for Goodtech ASA og datterselskapene ville rentekostnaden for konsernet være 0,1 mill. kroner høyere eller lavere per 31.12.2016 (0,3 mill. kroner per 31.12.2015).
 
                 
Likviditetsrisiko
 
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke vil kunne oppfylle sine finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsstyringen skal sikre at tilgjengelig likviditet er tilstrekkelig til å oppfylle forpliktelser ved forfall.
 
                 
Goodtech konsernets strategi er å ha tilstrekkelig kontanter, kontantekvivalenter eller kredittmuligheter til enhver tid for å kunne finansiere drift og investeringer i samsvar med konsernets strategiplan. Ubenyttede kredittmuligheter er omtalt i note 19. Overskuddslikviditet plasseres hovedsakelig i norske kroner.
 
                 
Konsernet har netto positiv likviditetsbeholdning pr 31.12.2016. Konsernets finansielle situasjon er betydelig bedret etter gjennomførte salgstransaksjoner.
 
                 
Konsernet overvåker likviditetssituasjonen på kort og lang sikt gjennom aktiv overvåking og styring gjennom konsernkonti og i tett dialog med datterselskapene. Konsernet har periodisk oppfølging av likviditet og forfalte fordringer sammen med datterselskapene, og fokus på utvikling i arbeidskapitalen.
 
                 
Følgende tabell viser en oversikt over forfallsstrukturen for konsernets finansielle forpliktelser, basert på nominelle avdrag og estimerte rentebetalinger. Estimerte fremtidige rentebetalinger er basert på forfallsprofil for konsernets finansielle forpliktelser.
 
                 
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2016
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
 
Rentebærende gjeld
               
Banklån
   
2 091
3 910
2 853
10 101
18 955
 
Oppgjør rentebytteavtale, SWAP
-
-
-
702
702
 
Sum rentebærende gjeld
2 091
3 910
2 853
10 803
19 657
 
                 
Ikke-rentebærende gjeld
         
Leverandørgjeld
   
57 652
-
-
-
57 652
 
Annen kortsiktig gjeld
160 481
-
-
-
160 481
 
Sum ikke-rentebærende gjeld
218 132
-
-
-
218 132
 
Totalt
   
220 223
3 910
2 853
10 803
237 789
 
                 
Fremtidige rentebetalinger
303
531
397
281
1 511
 
Totalt inkludert rentebetalinger
220 526
4 441
3 250
11 084
239 301
 
                 
Forfallsprofil på konsernets finansielle forpliktelser 31.12.2015
< 1 år
1-3 år
3-5 år
Mer enn 5 år
Totalt
 
Rentebærende gjeld
           
Banklån
   
2 688
4 670
3 665
11 857
22 880
 
Oppgjør rentebytteavtale, SWAP
-
-
-
674
674
 
Kassekreditt
 
29 708
-
-
-
29 708
 
Sum rentebærende gjeld
32 396
4 670
3 665
12 531
53 262
 
                 
Ikke-rentebærende gjeld
           
Leverandørgjeld
45 175
-
-
-
45 175
 
Annen kortsiktig gjeld
135 229
-
-
-
135 229
 
Sum ikke-rentebærende gjeld
180 404
-
-
-
180 404
 
Totalt
   
212 800
4 670
3 665
12 531
233 666
 
                 
Fremtidige rentebetalinger
1 336
781
626
908
3 651
 
Totalt inkludert rentebetalinger
214 136
5 451
4 291
13 439
237 317
 
                 
Valutarisiko
               
Goodtech er utsatt for valutarisiko, da konsernet opererer i flere land i og utenfor Europa. Kontraktene er primært inngått i lokal valuta (NOK, SEK, EUR og USD). Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i NOK for utenlandske prosjekter. Den vesentligste av risikoen er knyttet til svingninger i SEK, USD og EUR. Imidlertid tilstrebes det at mest mulig av innkjøp og salg i de enkelte prosjekter er i samme valuta, noe som reduserer risikoen knyttet til kurssvingninger.
 
                 
Balanseført verdi av konsernets nettoinvesteringer i utenlandske foretak fluktuerer med endringer i norske kroner sammenlignet med relevante valutaer. Resultat etter skatt for konsernet er også påvirket av endringer i valutakurser, da resultatet fra utenlandske foretak omregnes til norske kroner ved bruk av en vektet gjennomsnittskurs for perioden.
 
                 
Konsernet har i tillegg etablert flervaluta konsernkontosystem som bidrar til å utjevne valutarisikoer. Selskapet har i løpet av året ikke gjort noen vesentlige sikringsforretninger med kredittinstitusjoner når det gjelder valuta.
 
                 
Sensitivitetsanalyse med hensyn på valutarisiko
 
Følgende tabell viser konsernets følsomhet for potensielle endringer i kronekursen, med alle andre forhold holdt konstant. Beregningen legger til grunn like endring mot alle relevante valutaer. Effekten i resultatet kommer av endringer i verdien på pengeposter, og effekten på egenkapitalen kommer fra verdien av netto investeringer i utenlandsk valuta.
 
                 
   
Regnskapsmessig effekt 2016
Regnskapsmessig effekt 2015
 
   
Resultat før skatt
Egenkapital
Resultat før skatt
Egenkapital
 
10% økn/-red NOK/SEK
(+/-) 1 853
(-/+) 402
 
(+/-) 1 316
(-/+) 695
 
10% økn/-red NOK/EURO
(+/-) 718
(-/+) 4 409
 
(+/-) 11
(-/+) 4 074
 
                 
                 
Fastsettelse av virkelig verdi
 
Under følger en oversikt over bokført og virkelig verdi av konsernets finansielle instrumenter, samt hvordan disse er behandlet i regnskapet. Tabellen viser også på hvilket nivå i verdsettelseshierarkiet de ulike målemetodene for konsernets finansielle instrumenter målt til virkelig verdi vurderes å befinne seg i forhold til hvor objektiv målemetoden er.
 
                 
Det er ikke vesentlig avvik mellom virkelig verdi og bokført verdi. Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. Gjeld til kredittinstitusjoner er inngått med flytende rente og balanseført verdi er vurdert å være tilnærmet lik virkelig verdi.
 
                 
Kategorier av finansielle instrumenter
 
                 
2016
Note
Verdsettelses-nivå
Utlån og fordringer
Eiendeler tilgjengelig for salg
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi over resultat
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi ført mot totalresultat
Gjeld målt til amortisert kost
Sum
Eiendeler i balanseoppstillingen
           
Kortsiktige fordringer
           
Kundefordringer
14
 
105 465
-
-
-
-
105 465
Andre kortsiktige fordringer
12 839
-
-
-
-
12 839
Kontanter og kontantekvivalenter
16
 
46 393
-
-
-
-
46 393
Sum
             
164 697
                 
Gjeld i balanseoppstillingen
           
Langsiktig gjeld
               
Lån
19
 
-
-
-
-
17 123
17 123
Langsiktig renteswap
19
2
-
-
-
702
-
702
Sum
             
17 825
                 
Kortsiktig gjeld
           
Lån og kreditter
19
 
-
-
-
-
1 832
1 832
Leverandørgjeld
20
 
-
-
-
-
57 652
57 652
Annen kortsiktig gjeld
20
 
-
-
-
-
161 385
160 481
Sum
             
219 964
                 
Sum finansielle instrumenter
164 697
-
-
702
237 991
402 486
                 
2015
Note
Verdsettelses-nivå
Utlån og fordringer
Eiendeler tilgjengelig for salg
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi over resultat
Eiendeler og gjeld til virkelig verdi ført mot totalresultat
Gjeld målt til amortisert kost
Sum
Eiendeler i balanseoppstillingen
           
Kortsiktige fordringer
           
Kundefordringer
14
 
122 150
-
-
-
-
122 150
Andre kortsiktige fordringer
   
16 199
-
-
-
-
16 199
Kontanter og kontantekvivalenter
16
 
8 204
-
-
-
-
8 204
Sum
             
146 554
                 
Gjeld i balanseoppstillingen
           
Langsiktig gjeld
               
Lån
19
 
-
-
-
-
20 192
20 192
Langsiktig renteswap
19
2
-
-
-
674
-
674
Sum
             
20 865
                 
Kortsiktig gjeld
               
Lån og kreditter
19
 
-
-
-
-
34 496
34 496
Leverandørgjeld
20
 
-
-
-
-
45 175
45 175
Annen kortsiktig gjeld
20
 
-
-
-
-
135 229
135 229
Sum
             
214 899
                 
Sum finansielle instrumenter
146 554
-
-
674
235 091
382 318
                 
Verdsettelseshierarki
Konsernet klassifiserer virkelig verdi målinger ved å bruke et virkelig verdi hierarki som reflekterer signifikansen av den inputen som brukes i utarbeidelsen av målingene. Ingen finansielle eiendeler eller forpliktelser har blitt reklassifisert på en slik måte at verdsettelsesmetode har blitt endret fra amortisert kost til virkelig verdi eller motsatt.
                 
De forskjellige verdsettelsesnivåene har blitt definert som:
Nivå 1: Virkelig verdi måles ved bruk av kvoterte priser fra aktive markeder for identiske finansielle instrumenter.
Nivå 2: Virkelig verdi måles med bruk av annen observerbar input enn den som benyttes på nivå 1, enten direkte (priser) eller indirekte (utledet fra prises).
Nivå 3: Virkelig verdi måles med bruk av input som ikke baseres på observerbare markedsdata (ikke observerbar input).
Note 24
Transaksjoner med nærstående parter
         
Goodtech ASA er morselskap og har direkte og indirekte eierskap og kontroll i 9 selskaper per 31.12.2016. Disse er presentert i note 18. Transaksjoner mellom konsernselskaper er eliminert i konsolidert konsernregnskap. Aktivitet mellom konsernselskaper er presentert i segmentinformasjon i note 3 i konsernregnskapet. Konserninterne mellomværender med morselskapet er presentert i note 10 i Goodtech ASA regnskapet.
         
Goodtech foretar i enkelte tilfeller kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter som en del av normal forretningsdrift. Ingen vesentlige transaksjoner gjennomført i 2016.
         
Internhandel i konsernet er gjort i henhold til egen avtaler og på armlengdes avstand, og avregning av felleskostnader i Goodtech ASA er fordelt på konsernselskaper i samsvar med fordelingsnøkler, avhengig av de ulike kostnadsartene, i henhold til armlengdes prinsipp.
         
Konsernet har ikke identifisert andre transaksjoner med nærstående parter enn transaksjoner nevnt ovenfor. Opplysninger om ledende ansatte er presentert i note 25 i konsernregnskapet.
Note 25
Ytelser til styret, ledelsen mv.
(Alle tall i NOK 1.000)
               
                 
Godtgjørelse til styret og styrekomiteer
   
Godtgjørelse til styret består av et fast årlig styrehonorar avhengig av rolle i styret samt honorar for deltagelse i andre komiteer etablert av styret, og vedtas etterskuddsvis av generalforsamlingen. Oppgitt beløp i tabellen nedenfor er godtgjørelser vedtatt av generalforsamlingen 2016.
   
Total godtgjørelse til styret, valgkomitee og styrekomiteer kostnadsført i 2016 er 1,9 mill. kroner (1,8 mill. kroner kostnadsført 2015).
   
                 
Viser til note 17 for oversikt over aksjer eid av styret og konsernledelsen. Aksjebeholdning for styremedlemmer og konsernledelse inkluderer deres nærstående.
   
                 
Godtgjørelse til styret
       
2016
2015
   
Stig Grimsgaard Andersen (styrets leder)
320
275
   
Karl Erik Staubo (styremedlem)
200
175
   
Veroslav Sedlak (styremedlem til sept 2015)
83
175
   
Anne M. Sødahl Wessel (styremedlem)
200
175
   
Terje Thon (styremedlem fra sept 2015)
117
-
   
Hilde Matre Vik (styremedlem til april 2016)
200
175
   
Åsa Otterlund (styremedlem til des 2015)
133
175
   
Rolf Tannergård (styremedlem til des 2015)
133
175
   
Håvard Kristiansen (ansattesrepresentant)
100
88
   
Susanne Häggström (ansattesrepresentant til des 2015)
67
88
   
Christer Erita (ansattesrepresentant til des 2015)
67
88
   
Sum
       
1 620
1 589
   
                 
Godtgjørelse til revisjonsutvalg
 
2016
2015
   
Karl Erik Staubo
18
25
   
Anne M. Sødahl Wessel
14
25
   
Åsa Otterlund
11
25
   
Sum
       
42
75
   
                 
Godtgjørelse til valgkomité
2016
2015
   
Nicolas Brun-Lie (valgkomiteens leder)
125
50
   
Harald Skogholt (valgkomitémedlem)
55
30
   
Stig Martin (valgkomitémedlem)
55
60*)
   
Sum
       
235
140
   
*) Utbetalt godtgjørelse gjelder for 2014 og 2015
       
                 
Godtgjørelse til kompensasjonsutvalget
2016
2015
   
Stig Grimsgaard Andersen
4
4
   
Åsa Otterlund
       
4
4
   
Sum
       
8
8
   
                 
Ansattesrepresentantene i styret mottar også ordinær lønn, opptjener pensjonsrettigheter og mottar øvrige godtgjørelser som ansatt, som ikke er inkludert i tabellen over.
   
                 
Godtgjørelse til konsernledelsen
Lønn, honorarer m.v
Pensjon
Andre ytelser
Sum 2016
Sum 2015
Valuta
   
Eric Staurset (konsernsjef fra aug 2016)
761
26
337
1 124
-
NOK
   
Synnøve Granli (CFO)
1 676
79
122
1 877
1 612
NOK
   
Magne Reierson (Konserndirektør Projects & Services 1)
1 292
74
77
1 443
1 426
NOK
   
Hans Vedde (Konserndirektør Solutions 1)
1 106
75
182
1 363
1 331
NOK
   
Alef Jansson (Konserndirektør Environment 1)
119
7
2
127
-
EUR
   
Jørn Jørgensen (IT sjef fra april 2016)
719
56
135
910
-
NOK
   
Arve Teie (fungerende konsernsjef til juni 2016)
924
45
1 149
2 118
1 976
NOK
   
Rune Hoseth (forretningsutvikling til sept 2016)
966
48
585
1 599
1 619
NOK
   
                 
1) Godtgjørelse er utbetalt fra datterselskap i konsernet.
   
                 
Lønn, honorarer mv. i tabell ovenfor inkluderer ekstra godtgjørelser og feriepenger utover ordinær månedslønn i tillegg til sluttvederlag. Andre ytelser inkluderer forsikring, bilordning og elektronisk kommunikasjon.
   
                 
Konsernsjef Eric Staurset fikk ved tiltredelse tildelt 32 085 aksjer i Goodtech til en samlet verdi av 0,3 mill. kronersom er inkludert i andre ytelser i tabellen over.
   
                 
Avgått fungerende konsernsjef har mottatt sluttvederlag tilsvarende 12 mnd etter sin fratredelse som konsernsjef. Sluttvederlag utover oppsigelsestiden er utbetalt som etterlønn tom. desember 2016, i tillegg til en engangsutbetaling i januar 2017. Totalt utbetalt sluttvederlag i 2016 er 1,1 mill. kroner og inngår i "andre ytelser" i tabell ovenfor.
   
Avgått konserndirektør Forretningsutvikling har mottatt sluttvederlag tilsvarende 12 mnd etter sin fratredelse. Sluttvederlag utover oppsigelsestiden er utbetalt som etterlønn tom. februar 2017, i tillegg til en engangsutbetaling i mars 2017. Totalt utbetalt sluttvederlag i 2016 0,5 mill. kroner og inngår i "andre ytelser" i tabell ovenfor.
   
                 
Alle tall er ekslusive arbeidsgiveravgift.
   
                 
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet ansatte i konsernledelsen.
   
                 
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
   
Styret i Goodtech ASA har fastsatt retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet og konsernselskaper (”Goodtech” eller ”Konsernet”) for det kommende regnskapsåret. Erklæringen er utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Denne skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling 2017, jf. allmennaksjeloven § 5-6, 3. ledd.
   
                 
Alle selskaper i Konsernet skal følge de fastsatte retningslinjene for selskapet slik de er beskrevet nedenfor. Det er et mål å koordinere lønnspolitikken og de ordningene som benyttes for variable ytelser i hele Konsernet. Retningslinjene skal være veiledende for styret.
   
                 
1. Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk
   
Lederlønnen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende – selskapet skal tiltrekke seg og beholde dyktige ledere
   
Lønningene (summen av godtgjørelse som mottas) skal normalt ligge rundt gjennomsnittet av lederlønninger for tilsvarende ledere i sammenlignbare virksomheter i det aktuelle landet hvor lederen er hjemmehørende.
   
                 
Lederlønnen skal være motiverende – lønnen skal være slik sammensatt at den motiverer til ekstra innsats for stadig forbedring av virksomheten og selskapets resultater
   
Hovedelementet i lederlønningene skal være fastlønn, men det kan gis variable tilleggsytelser av en slik art at det virker motiverende på ledernes innsats for selskapet. Variable ytelser skal være rimelige ut fra selskapets resultat det aktuelle året. For at de variable ytelsene skal fungere som incentiv for ekstra innsats, skal kriteriene være knyttet til faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Goodtech ønsker at lønnssystemet skal bygge opp om en lagånd internt i Konsernet og stimulere til innsats som gir resultater utover den enkeltes ansvarsområde. En del av den samlede kompensasjonen kan også skje i form av aksjer i selskapet.
   
                 
Lønnssystemet skal være fleksibelt – slik at tilpasning kan skje når behovene endres
   
For å kunne tilby konkurransedyktig lønn må Goodtech ha et fleksibelt lønnssystem med rom for spesialtilpasninger. Goodtech skal ha lønninger som er konkurransedyktige i forhold til å kunne tiltrekke seg og beholde ledere i de ulike geografiske områder der Goodtech opererer, og lønnssystemet må åpne for at det kan avtales spesialløsninger og gjøres tilpasninger i forhold til dette. Lønnssystemet skal være forståelig og akseptabelt både internt i Goodtech og eksternt. Lønnssystemet skal ikke være uforholdsmessig vanskelig å forklare for allmennheten og skal ikke medføre uforholdsmessig kompleksitet for administrasjonen.
   
                 
2. Prinsipper for fastsettelse av lønn
   
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av fastlønn og andre ytelser. Dette nivået skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Fastlønnen skal normalt være hovedelementet i ledernes lønn.
   
                 
3. Prinsipper for ytelser som kan gis i tillegg til fastlønn
   
Godtgjørelse til ledende ansatte kan i tillegg til fastlønn inneholde følgende elementer:
   
• Naturalytelser
   
• Bonuser
   
• Aksjebasert avlønning
   
• Pensjonsordninger
   
• Etterlønnsordninger
   
• Andre godtgjørelser
   
                 
Nedenfor kommenteres de enkelte ytelser som benyttes mer spesifikt. Når noe annet ikke fremgår nedenfor, skal det ikke gjelde spesielle vilkår, rammer eller tildelingskriterier for de nevnte godtgjørelsene.
   
                 
Naturalytelser
   
Naturalytelser vil typisk bestå av bilordning, aviser/tidsskrifter og elektronisk kommunikasjon. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med funksjon eller i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til avlønning.
   
                 
Bonuser
   
Goodtech har pr i dag ikke noe etablert insentiv- eller bonusprogram for ledende ansatte i Konsernet.
   
                 
Konsernsjefen har en bonusordning på opptil 25 % av fastlønn, på vilkår som fastsettes av styret.
   
                 
Det eksisterer enkelte salgsbonusavtaler og lederbonusavtaler av begrenset karakter. Det jobbes nå med å etablere et enhetlig bonusprogram som skal motivere til ekstra innsats for stadig forbedring av virksomheten og selskapets resultater.
   
                 
Aksjebasert avlønning
   
Konsernet har per i dag ingen etablerte aksjebaserte insentivprogram særskilt for ledende ansatte i Konsernet. I den grad Konsernet etablerer aksjespareprogram for ansatte, gis ledende ansatte tilgang til å delta i dette på lik linje med øvrige ansatte. Konsernet har ikke gjennomført aksjespareprogram for ansatte i 2016.
   
                 
Styret kan i inneværende og kommende regnskapsår etablere aksjespareprogram for ansatte, herunder også for daglig leder og andre ledende ansatte. Styret foreslår for den ordinære generalforsamling at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer som omfatter dette formålet.
   
                 
Pensjonsordninger
   
Ledende ansatte inngår i Konsernets ordinære pensjons- og forsikringsordninger som gjelder for alle ansatte. Dette sikrer dem en pensjonsutbetaling som står i forhold til lønnsnivået i arbeid.
   
                 
Etterlønnsordninger
   
Konsernsjefen og konserndirektører har avtale om etterlønnsordning varierende mellom 6 og 12 måneder.
   
                 
Gjensidig oppsigelsestid for konsernsjef er 6 måneder. Dersom Goodtech bringer ansettelsesforholdet til opphør er det i tillegg til lønn i oppsigelsestiden avtalt en etterlønn tilsvarende inntil 6 måneders lønn. Konsernsjefen har med dette en avtale som ivaretar selskapets behov for å kunne be konsernsjefen fratre umiddelbart dersom dette anses å være i selskapets interesse. Etterlønnsordningen må derfor være tilstrekkelig til at konsernsjefen aksepterer en avtale om redusert oppsigelsesvern.
   
                 
Det kan inngås avtaler om etterlønn også for andre ledere, for å ivareta selskapets behov for til enhver tid å sikre at sammensetningen av ledere er i overensstemmelse med selskapets behov. Slike avtaler vil i henhold til arbeidsmiljøloven ikke være bindende for andre ledere enn konsernsjefen.
   
                 
Etterlønnsordninger skal søkes utformet slik at de er akseptable internt og eksternt. I tillegg til lønn og annen godtgjørelse i oppsigelsestiden, skal slike ordninger ikke gi rett til etterlønn i mer enn 6 måneder.
   
                 
Andre godtgjørelser
   
Det kan benyttes andre variable elementer i godtgjørelsen eller tildeles andre særskilte ytelser enn det som er nevnt ovenfor, dersom dette anses formålstjenlig for å tiltrekke seg og/eller beholde en leder. Det gjelder ingen særskilte begrensinger for hva slags andre ytelser som kan avtales.
   
                 
Generelt
   
Styret har etablert et kompensasjonsutvalg som er et saksforberedende og rådgivende utvalg for Styret. Kompensasjonsutvalget skal:
   
                 
• Forberede saker for styrets vurdering og vedtak om godtgjørelse av, og andre saker vedrørende, selskapets ledende ansatte.
   
• Forberede styrets vurderinger og vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6 16a
   
• Foreslå retningslinjer for kompensasjon og ansettelsesbetingelser for Selskapets ledende ansatte.
   
                 
Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styrets leder i samråd med styret. Godtgjørelse til øvrig ledende ansatte fastsettes av konsernsjef i samråd med styrets leder. Selskapet praktiserer standard ansettelseskontrakter og standard ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for stillingen som konsernsjef og konserndirektører.
   
Note 26
Usikre forpliktelser
         
                 
Drift- og prosjektrisiko og usikkerhet
Konsernet mottar fra tid til annen krav som følge av sin ordinære drift. Dette kan være garantikrav og krav på erstatning som følge av skade på mennesker eller eiendom som har oppstått ved bruk av selskapets produkter og løsninger. Ledelsen er ikke kjent med noen pågående saker som vil medføre vesentlige forpliktelser for konsernet.
                 
Konsernet har prosjekter som bygger på langsiktige kontrakter og noen av dem er totalkontrakter til fastpris. Manglende evne til å møte leveringstider eller ytelsesgarantier samt økning i prosjektkostnadene, kan resultere i kostnader som ikke kan dekkes inn og som kan være større enn inntektene fra det aktuelle prosjektet. Der hvor et prosjekt er identifisert som tapsbringende, føres det avsetninger for å dekke fremtidige tap. Regnskapsmessig behandling er basert på tilgjengelig informasjon og anbefalinger. Omstendigheter og informasjon kan endre seg i etterfølgende perioder, og endelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene gjort på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet tilsa.
                 
Rettslige tvistemål
Goodtechs datterselskap Goodtech Environment AB har stevnet Eidsvoll Kommune i forbindelse med prosjektet «Bårlidalen avløpsanlegg». Eidsvoll Kommune holder tilbake betaling som følge av anførte motkrav. Rettsmekling berammet til 4. mai 2017.
                 
Bank- og konserngarantier
Konsernet har stilt sikkerhet ovenfor Nordea og andre bankforbindelser i forbindelse med konsernets driftkreditt- og garantirammer. Se note 19 for nærmere omtale av disse sikkerhetstillelser.
Note 27
Offentlige tilskudd
       
             
Pågående utviklingsprosjekt vedrørende utvikling av teknologi for effektivisering av produksjon av aluminium (heat pipe) er godkjent som et flerårig FoU-prosjekt i SkatteFunn.
             
Konsernet vil inntektsføre tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjektet via SkatteFunn i 2016 når dette utbetales.
             
I 2015 mottok konsernet 1,0 mill. kroner i tilskudd. Tilskuddet blir i sin helhet ført som en reduksjon av aktiverte kostnader tilknyttet prosjekter.
             
Utviklingsprosjektet er balanseført, jfr note 11.
           
Note 28
Hendelser etter balansedagen
               
Virksomheten tilknyttet Promaps er solgt etter årsskiftet, se informasjon i note 2.
               
Det er forøvrig ikke skjedd vesentlige hendelser etter balansedagen og frem til avleggelse av regnskapet som har påvirket konsernets økonomiske stilling i vesentlig grad, og som burde vært reflektert i det avlagte regnskapet.
 
Alternative måltall / prestasjonsmål (APM)
             
             
Goodtech presenterer noen alternative måltall/prestasjonsmål i delårsrapporten, som et supplement til finansregnskapet som er utarbeidet ihht IFRS. Slike måltall er ofte brukt av analytikere, investorer og andre interessenter, og formålet er gi å bedre innsikt i selskapets drift, finansiering og fremtidsutsikter.
             
Prestasjonsmål:
EBITDA og EBIT er begreper som vanligvis benyttes av analytikere og investorer.
             
EBITDA: Er forkortelse for «earnings before interest, taxes, depreciation and amortization», og tilsvarer driftsresultat før av- og nedskrivninger i årsrapporten.
             
EBIT: Er forkortelse for «earnings before interest and taxes», og tilsvarer driftsresultat i årsrapporten.
             
EBITDA margin er brukt for å sammenligne relative resultat mellom perioder. EBITDA margin er beregnet som EBITDA/Driftsinntekter.
             
Ordrereserve:
Ordrereserven er presentert som alternativt prestasjonsmål, da den indikerer selskapets inntekter og drift i fremtiden.
             
Representerer estimert verdi av gjenstående arbeid på inngåtte kontrakter.
             
Finansielle måltall:
Alternative måltall for finansiering og egenkapital er presentert da de er indikatorer på selskapets evne til å oppnå finansiering og betjene sin gjeld.
             
Netto rentebærende gjeld: Kontanter og kontantekvivalenter fratrukket rentebærende gjeld.
             
Egenkapitalgrad: Sum egenkapital /Sum eiendeler.