Årsrapport 2016 Goodtech

Goodtech ASA morselskap

Balanse per 31. desember
   
                 
(Alle tall i NOK 1.000)
     
Note
2016
2015
   
EIENDELER
               
Anleggsmidler
               
Immaterielle eiendeler
               
Immaterielle eiendeler
     
7
-
9
   
Utsatt skattefordel
     
6
44 484
43 807
   
Sum immaterielle eiendeler
       
44 484
43 817
   
                 
Varige driftsmidler
               
Varige driftsmidler
     
7
6 581
3 162
   
Sum varige driftsmidler
       
6 581
3 162
   
                 
Finansielle anleggsmidler
               
Investeringer i datterselskap
     
11
141 581
192 240
   
Lån til foretak i samme konsern
     
10
67 550
85 233
   
Sum finansielle anleggsmidler
       
209 131
277 472
   
                 
Sum anleggsmidler
       
260 196
324 451
   
                 
Omløpsmidler
               
Fordringer
               
Kundefordringer
     
10
6 669
7 579
   
Andre kortsiktige fordringer
     
10
12 143
45 415
   
Sum fordringer
       
18 812
52 993
   
                 
Kontanter og kontantekvivalenter
   
8
21 887
949
   
Sum omløpsmidler
       
40 698
53 942
   
                 
SUM EIENDELER
       
300 894
378 393
   
                 
EGENKAPITAL OG GJELD
               
Egenkapital
               
Innskutt egenkapital
               
Aksjekapital
     
12, 13
45 752
45 752
   
Pålydende egne aksjer
     
13
-788
-252
   
Annen innskutt egenkapital
     
13
389 808
389 808
   
Sum innskutt egenkapital
       
434 772
435 308
   
                 
Opptjent egenkapital
               
Annen egenkapital
     
13
-144 839
-108 332
   
Sum opptjent egenkapital
       
-144 839
-108 332
   
Sum egenkapital
       
289 933
326 975
   
                 
Gjeld
               
Kortsiktig gjeld
               
Rentebærende gjeld
     
9
-
32 484
   
Leverandørgjeld
     
10
3 716
7 973
   
Skyldig offentlige avgifter
       
89
13
   
Annen kortsiktig gjeld
     
9
7 155
10 948
   
Sum kortsiktig gjeld
       
10 961
51 418
   
Sum gjeld
       
10 961
51 418
   
                 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
       
300 894
378 393
   
                 
                 
Oslo, 23. mars 2017
   
                 
               
 
Stig Grimsgaard Andersen
 
Karl-Erik Staubo
 
Anne M. Sødahl Wessel
   
Styreleder
 
Styremedlem
 
Styremedlem
   
                 
                 
Vibeke Strømme
 
Terje Thon
 
Håvard Kristiansen
   
Styremedlem
 
Styremedlem
 
Styremedlem, ansattes representant
 
                 
                 
Rolf Johansson
       
Eric Staurset
     
Styremedlem, ansattes representant
 
Konsernsjef
 
Note 1
Regnskapsprinsipper
       
             
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. De mest sentrale prinsippene er beskrevet nedenfor.
             
Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.
             
Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.
             
Kriterier for inntektsføring
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når kravet på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
             
Skatt
     
Skattekostnaden sammenstilles med ordinært resultat før skatt. Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.
             
Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte egenkapitalen.
             
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
             
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.
             
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
             
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er i balansen oppført til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og nedskrivninger. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid.
             
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.
             
Datterselskap/tilknyttet selskap/felles kontrollert virksomhet
Datterselskap, tilknyttede selskap og felles kontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Foretatt nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.
             
Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.
             
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
             
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter for selskapet består av kassebeholdninger, saldo på særskilte bankkontoer for selskapet samt netto innestående på konsernets konsernkontoordning. Forskjellen på netto innestående på selskapets konto i konsernets konsernkontoordning og netto innestående på konsernkontoordningen totalt for konsernet blir presentert som konserninternt mellomværende.
             
Kortsiktige plasseringer
Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
             
Leasing
Leieavtaler vurderes som finansiell eller operasjonell leasing etter en konkret vurdering av den enkelte avtale. Driftsmidler i leieavtaler vurdert som finansiell leasing balanseføres og avskrives som ordinære driftsmidler. Avdrags-delen av leieforpliktelsen vises som langsiktig gjeld. Forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad.
             
Ved operasjonelle leasingavtaler foretas oppføring i balansen kun i den grad det er foretatt forskuddsbetaling til utleier. Leien klassifiseres som driftskostnader, og fordeles lineært over leieperioden.
             
Transaksjoner med nærstående parter
Transaksjoner mellom konsernselskaper skjer til markedsmessige betingelser.
             
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift, investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.
Note 2
Segmentinformasjon
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Geografisk fordeling av inntekter
2016
2015
 
Norge
3 807
4 095
 
Sverige
850
1 334
 
Finland
1 224
686
 
Sum
5 882
6 115
 
Note 3
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.
(Alle tall i NOK 1.000)
         
             
Lønnskostnader
2016
2015
   
Lønninger
12 482
9 234
   
Arbeidsgiveravgift
1 647
1 791
   
Pensjonskostnader
438
379
   
Andre ytelser
560
71
   
Sum
15 126
11 475
   
             
Lønninger inkluderer styrehonorar på 1,7 mill. kroner i 2016 (1,9 mill. kroner i 2015) og lønnskostnader tilknyttet reorganisering gjennomført i 2016.
             
Selskapet hadde 6 ansatte per 31.12.2016 og gjennomsnittlig antall årsverk gjennom året var 6.
             
For info om ytelser til styret og ledende ansatte, se note 25 i konsernregnskapet
             
Obligatorisk tjenestepensjon - OTP
           
Selskapet har avtale om innskuddsbasert Obligatorisk tjenestepensjon - OTP. Ordningen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ordningen omfatter alle ansatte. Innbetalt pensjonspremie kostnadsføres løpende gjennom året.
             
Godtgjørelse til revisor
2016
2015
   
Revisjonshonorar, lovpålagte revisjonstjenester
   
335
299
   
Andre attestasjonstjenester
   
-
219
   
Skatterådgivning
   
25
-
   
Andre ikke-revisjonstjenester
   
-
107
   
Sum godtgjørelse
   
360
625
   
             
Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.
   
Note 4
Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
   
       
Andre driftskostnader
2016
2015
 
Husleie og drift lokaler
494
440
 
Vedlikehold/serviceavtaler
687
707
 
Reisekostnader
257
398
 
Bilkostnader
90
18
 
Salgs- og markedsføringskostnader
67
87
 
Fremmede tjenester o.l.
4 888
20 720
 
Porto- og telefonkostnader
130
155
 
Avsetning tap på fordringer
500
12 300
 
Kostnader vedr.børs, vps o.l
822
1 141
 
Andre driftskostnader
423
1 062
 
Sum andre driftskostnader
8 357
37 030
 
       
Fremmede tjenester o.l. inkluderer blant annet honorar til finansielle- og juridiske rådgivere brukt i forbindelse med selskapets og konsernets strukturelle og strategiske prosesser.
 
       
Avsetning fordring 2015 er tilknyttet en usikker fordring mot et av selskapets datterselskap. Fordringen er tilknyttet et utviklingsprosjekt som i konsernregnskapet 2015 ble nedskrevet etter oppdatering av anslått gjennvinnbar verdi. Viser til note 11 i konsernregnskapet.
 
Note 5
Finansinntekter / finanskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
     
         
Finansinntekter
2016
2015
   
Inntekt på investering i datterselskap
-
19 875
   
Gevinst ved realisasjon aksjer
24 471
-
   
Renteinntekter innenfor konsernet
3 186
5 874
   
Annen renteinntekt
28
2
   
Andre finansinntekter
299
-
   
Sum
27 984
25 751
   
         
Finanskostnader
       
Tap ved realisasjon aksjer
2 889
62 307
   
Nedskrivning finansielle anleggsmidler
40 728
24 285
   
Rentekostnader
530
4 091
   
Andre finanskostnader
214
1 164
   
Sum
44 361
91 847
   
         
Netto finans
- 16 378
- 66 096
   
         
Konsernets norske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Rentekostnader i datterselskaper ved netto trekk betales til Goodtech ASA som står som juridisk motpart med Nordea. Goodtech ASA belastes totale rentekostnader på konsernkontoordningen.
         
Se note 2 og note 11 i konsernregnskapet for informasjon vedrørende realisasjon aksjer og nedskriving finansielle anleggsmidler.
Note 6
Skatt
       
(Alle tall i NOK 1.000)
           
               
Årets skattekostnad fordeler seg på:
 
2016
2015
       
Betalbar skatt
 
-
-
       
Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel
 
-676
- 1 279
       
Sum skattekostnad
 
-676
- 1 279
       
               
Beregning av årets skattegrunnlag
             
Resultat før skattekostnad
 
- 35 330
-109 986
       
Permanente forskjeller
 
26 056
92 270
       
Endring i midlertidige forskjeller
 
885
12 714
     
 
Endring underskudd til fremføring
 
9 235
5 002
       
Årets skattegrunnlag
 
845 532
0
       
               
Oversikt over midlertidige forskjeller
 
2016
2015
       
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
 
- 12 831
- 12 339
       
Anleggsmidler
 
-132
261
       
Underskudd til fremføring
 
-172 386
-163 151
       
Sum midlertidige forskjeller
 
-185 349
-175 229
       
               
Balanseført utsatt skattefordel
 
- 44 484
- 43 807
       
               
Avstemming av effektiv skattesats
             
25%/27 % skatt av resultat før skatt
 
- 8 833
- 29 696
       
Permanente forskjeller (25%/27%)
 
6 514
24 913
       
Effekt endret skattesats
 
1 643
3 505
       
Beregnet skattekostnad
 
-676
- 1 279
       
Effektiv skattesats (skattekostnad i forhold til resultat før skatt)
2 %
1 %
       
               
Permanente forskjeller inkluderer gevinst og tap ved realisasjon aksjer, nedskriving aksjer og andre ikke fradragsberettigede kostnader.
       
Note 7
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
     
             
     
 
     
(Alle tall i NOK 1.000)
Maskiner og inventar
Immaterielle eiendeler
Sum
     
Anskaffelseskost per 01.01
8 695
102
8 797
     
Tilgang
4 761
-
4 761
     
Anskaffelseskost 31.12
13 455
102
13 558
     
Akkumulerte avskrivninger 31.12
- 6 875
-102
- 6 977
     
Bokført verdi per 31.12
6 580
0
6 581
     
Årets avskrivninger
1 341
9
1 351
     
           
 
Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden for maskiner og inventar er vurdert til 3 - 10 år, og immaterielle eiendeler 5 år.
   
             
Vesentlige leieavtaler
   
Goodtech ASA leier kontorlokaler i Per Krohgs vei 4 på Karihaugen. Kontorlokalene er fremleiet av datterselskapet Goodtech Projects & Services AS. Leiekostnadene utgjorde 0,5 mill. kroner for 2016.
   
Note 8
Kontanter og kontantekvivalenter
             
(Alle tall i NOK 1.000 )
2016
2015
 
Innskudd/trekk innenfor konsernkonto (trekk klassifisert som kortsiktig gjeld)
20 243
- 32 484
 
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
21 887
949
 
Sum kontanter og kontantekvivalenter
42 130
- 31 536
 
Sum kontanter og kontantekvivalenter som presentert i balansen
21 887
949
 
             
Innskudd/trekk innenfor konsernkontoordningen er klassifisert som hhv. andre kortsiktige fordringer og kortsiktig rentebærende gjeld i balanseoppstillingen.
 
             
Av betalingsmidlene i selskapet er 0,6 mill. kroner bundet til skyldig skattetrekk. Tilsvarende per 31.12 i fjor var 0,4 mill. kroner
 
             
Se note 16 i konsernet for beskrivelse av konsernkonto-ordningen.
 
Note 9
Gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
     
       
Kortsiktig gjeld
2016
2015
 
Trekk på konsernkonto
-
32 484
 
Sum kortsiktig rentebærende gjeld
0
32 484
 
       
Viser forøvrig til note 19 i konsernregnskapet for informasjon vedrørende konsernets kassekredittramme.
 
       
Annen kortsiktig gjeld
2016
2015
 
Kortsiktig gjeld konsern
1 456
1 823
 
Skyldig lønn og feriepenger
1 078
931
 
Påløpte kostnader
4 621
7 194
 
Annen kortsiktig gjeld
-
1 000
 
Sum annen kortsiktig gjeld
7 155
10 948
 
Note 10
Mellomværende med selskaper i samme konsern
(Alle tall i NOK 1.000)
       
 
         
Fordringer
2016
2015
     
Lån til foretak i samme konsern
67 550
85 233
     
Kundefordringer konsern
6 676
7 579
     
Andre kortsiktige fordringer konsern
11 024
44 138
     
Sum
85 251
136 950
     
           
Gjeld
2016
2015
     
Leverandørgjeld innen konsern
70
148
     
Annen kortsiktig gjeld konsern
1 456
1 823
     
Sum
1 525
1 970
     
           
Lån til foretak i samme konsern består av lån til Goodtech Industry Holding AS på 66 mill. kroner og lån til Goodtech Solutions Manufactoring AB på 1,5 mill. kroner. Lånene forfaller til betaling 30 dager etter påkrav fra lånegiver, og er klassifisert som langsiktig fordring. Lånebetingelsene er basert på markedsmessige vilkår.
           
Øvrig mellomværende mellom konsernselskaper vedrører hovedsaklig kjøp og salg av varer og tjenester og innskudd på konsernkontoordningen.
           
Konsernets norske og svenske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Per 31.12.2016 hadde datterselskapene trekk på konsernkonto på totalt 19,0 mill. kroner (per 31.12.2015: trekk 25,8 mill. kroner), klassifisert som andre kortsiktige fordringer i balanseoppstillingen.
Note 11
Datterselskap
       
(Alle tall i NOK 1.000)
             
Nedenfor vises aksjer i datterselskaper eid av Goodtech ASA. Flere av datterselskapene i tabellen eier aksjer i andre datterselskaper som er beskrevet i deres respektive årsregnskaper.
             
Selskap
Eier-/
stemme
andel
Forretnings- kontor
Anskaffelses- kost
Akk. økn./ned- skrivninger *)
Balanseført verdi 2016
Årets inntekt på inv. i datterselskap
Goodtech Industry Holding AS *)
100 %
Norge
123 501
-7 487
116 014
-
Goodtech Environment AB
100 %
Åland (Finland)
21 822
-8 699
13 123
-
Goodtech Solutions AB
100 %
Sverige
66 806
-54 362
12 444
-
Totalt
   
212 129
-70 548
141 581
0
             
Det er regnskapsført en gevinst på 24. mill kroner i 2016 i forbindelse med salget av alle aksjene i Goodtech Environment AS. Transaksjonen ble gjennomført i begynnelsen av 2016.
             
Goodtech ASA har kjøpte i 2015 samtlige aksjer i Goodtech Environment Gøteborg AB fra tidligere datterselskap Goodtech Environment AS. Selskapert Goodtech Environment Gøteborg AB er likvidert i 2016. Det er regnskapsført en gevinst ved likvidasjon på 0,4 mill.kroner.
             
Nedskriving av finansielle anleggsmidler - investering i datterselskap
Goodtech gjennomfører årlig testing av verdifall av investeringer i datterselskaper. Dersom det er indikatorer på at verdiene av eiendelene ikke lenger er gjenvinnbare, vil det straks bli foretatt verdifallstest for å sjekke om eiendelene fortsatt kan forsvare sine regnskapsførte verdier. Dersom nye estimater konkluderer med at verdiene ikke lenger er gjenvinnbare, foretas nedskrivning av eiendelene til gjenvinnbart beløp, det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi (neddiskontert kontantstrøm). Viser til note 11 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon til forutsetninger brukt i beregning av anslått gjennvinnbar verdi. Dette har i 2016 medført en nedskriving på 40,7 mill. kroner på investeringen i Goodtech Solutions AB, til anslått bruksverdi 12,5 mill. kroner. I 2016 har Goodtech ASA tilført aksjeinnskudd i Goodtech Solutions AB på totalt 12,2 mill. kroner. Konvertert aksjeinnskudd er nedskrevet og inngår i nedskrivingsbeløpet gjengitt ovenfor.
Note 12
Aksjekapital
       
             
For informasjon om aksjekapital/aksjonærer i selskapet /egne aksjer, se note 17 i konsernregnskapet.
Note 13
Egenkapital
     
           
           
 
Aksje-
Egne
Annen innskutt
Annen
 
(Alle tall i NOK 1.000 )
kapital
aksjer
egenkapital
egenkapital
Totalt
Egenkapital per 1.1
45 752
-252
389 808
-108 332
326 975
Endring egne aksjer
-
-536
-
- 1 853
- 2 389
Årets resultat
-
-
-
- 34 654
- 34 654
Egenkapital per 31.12
45 752
-788
389 808
-144 839
289 933
Note 14
Pantstillelser og garantier
     
             
Goodtech inngikk i juni 2016 avtale med Nordea som konsernets nye hovedbankforbindelse. Konsernets norske datterselskaper inngår i morselskapets konsernkontoordning i Nordea. Konsernets innskudd på driftskredittrammen under konsernkontoordningen per 31.12.2016 utgjør 20,2 mill. kroner. Datterselskapenes mellomværender med morselskapet under konsernkontoordningen fremgår av note 10. For nærmere informasjon om konsernets lån og kredittrammer, se note 19 i konsernregnskapet.
             
Goodtech ASA har bankgarantirammer som også benyttes av datterselskapene. Totale garantirammer er 160 mill. kroner, hvor 98,5 mill. kroner er opptrukket per 31. desember 2016.
             
Goodtech ASA stiller i tillegg fra tid til annen garantier på vegne av datterselskaper ovenfor kunder og leverandører som ledd i ordinær drift. Per 31.12.2016 utgjør utstedt morselskapsgarantier 12,6 mill. kroner.
             
Goodtech ASA har stilt kausjon inntil 2 mill. svenske kroner ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufactoring AB.
             
For sikkerhetsstillelser og garantier se note 19 i konsernregnskapet.
Note 15
Finansiell markedsrisiko
     
             
Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.
             
Renterisiko
Renterisiko oppstår på kort og mellomlang sikt som et resultat av at selskapets gjeld har flytende rente.
             
Valutarisiko
Utvikling i valutakurser innebærer lav risiko for selskapet. Selskapets utlån til konsernselskaper er hovedsaklig i norske kroner.
Note 16
Nærstående parter
         
             
Kjøp og salg av varer og tjenester mellom konsernselskaper og nærstående parter er basert på markedsmessige betingelser. Lån mellom selskaper er gitt på markedsmessige betingelser.
             
Det er ikke utbetalt godtgjørelse fra morselskapet til nærstående utenom konsernselskaper og ansatte i 2016.
             
Viser til note 24 og 25 i konsernregnskapet for oversikt over transaksjoner med nærstående parter.
Note 17
Hendelser etter balansedagen
 
               
Virksomheten tilknyttet Promaps er solgt etter årsskiftet, se informasjon i note 2 til konsernregnskapet.
               
Det er forøvrig ikke skjedd vesentlige hendelser etter balansedagen og frem til avleggelse av regnskapet som har påvirket konsernets økonomiske stilling i vesentlig grad, og som burde vært reflektert i det avlagte regnskapet.