Årsrapport 2016 Goodtech

Konsernsjefen kommenterer

Goodtech har en sterk og kompetent plattform med engineering, prosjektgjennomføring og tjenestesalg. Vi leverer verdi til kundene gjennom gode relasjoner, kunnskap og forståelse av kundenes behov.

 

Vi har regioner som gjør det bra, og har gjort det gjennom en årrekke. Samtidig har vi også klart flere utfordringer som må adresseres. Vi har en lønnsomhet som ikke er tilfredsstillende. Vi har enkelte lokasjoner hvor resultatene er negative. Vi har måttet ta til dels store tap på enkelte prosjekter.

Resultatsikring - vi leverer effektivitet, men vi må også selv være effektive

For å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet foretar vi flere omfattende endringer. Vi var blitt et mindre konsern og inndelingen i forretningsområder var ikke lenger hensiktsmessig. Snarer tvert imot, det hindret oss i å gjennomføre forbedringer og oppnå synergier på tvers i virksomheten. Vi fjernet derfor forretningsområdene ved utgangen av fjoråret.

For å bedre oss på prosjektgjennomføring og innkjøp har vi opprettet en konsernrolle som Prosjektdirektør. Tilsvarende har vi opprettet en rolle som Konserndirektør Salg & Marked, og innfører en mer robust salgsprosess med nøyere vurdering av risiko, kalkyler samt kontraktbetingelser.

Sammen med andre tiltak vi gjennomfører skal dette bidra til en bedre forutsigbarhet i vår drift samt en tilfredsstillende lønnsomhet.

Vi skal ha fokus på HMS og Compliance

HMS er sammen med compliance viktige områder. Målsetningen er at ingen skal skade seg på jobb for Goodtech. Vi må aktivt jobbe for at HMS blir en naturlig del av vår kultur.  

Med compliance forstår vi god forretningsførsel og naturligvis etterleving av lover og regler. Goodtech har etablert en egen Code of Conduct som gir oss retningslinjer for hvordan vi skal drive vår forretning etter gode prinsipper. 

Vi har en ny visjon for Goodtech

Det var behov for å endre vår visjon som en følge av de strukturelle endringene som er gjennomført i konsernet, samt et ønske om å være tydeligere på hva som skal drive oss fremover. Essensen av det vi leverer er industriell effektivitet. Vi ønsker å være best på det og derfor falt visjonen seg naturlig til å være:

førstevalget for industriell effektivitet

 

alt