Årsrapport 2016 Goodtech

Nøkkeltall

alt

 

 Ordre- og resultattall (MNOK) *)   2013 2014 2015 2016
 Salgsinntekter   618,8 638,8 698,3 704,2
 EBITDA   7,4 6,0 0,7 -12,9
 EBITDA %   1,2 % 1,0 % 0,1 % -1,8 %
 Resultat før skatt (EBT)   -17,5 -24,7 -79,1 -60,6
 EBT %   -2,8 % -3,9 % -11,3 % -8,6 %
 Resultat etter skatt for videreført virksomhet   -14,7 -12,2 -74,0 -61,2
 Årsresultat   41,5 -21,7 -169,5 -25,2
 Ordrereserve 31.12   250,7 363,3 416,8 346,2
           
 Kontantstrøm          
 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   -8,7 59,9 4,5 -2,6
           
 Balanse **)          
 Totale eiendeler   1536,8 1570,8 663,7 584,4
 Egenkapital   725,2 686,5 341,7 308,6
 Egenkapitalandel   47,2 % 43,7 % 51,5 % 52,8 %
 Egenkapitalrentabilitet   -4,0 % -1,7 % -14,4 % -18,8 %
 Netto rentebærende gjeld   162,2 178,1 34,5 26,7
 Netto gjeldsgrad   22,4 % 25,9 % 10,1 % -8,7 %
 Likviditetsgrad   1,13 0,91 1,24 1,28
           
 Aksjen          
 Aksjekurs 31.12 (kr)   15,90 12,00 10,75 7,00
 Resultat per aksje (kr)   1,28 -0,68 -5,28 -1,13
 Utbytte per aksje (kr)   0,65 - - -
           
 Ansatte          
 Antall ansatte per 31.12   375 373 371 341
 Antall årsverk    366 363 374 359
           
 HMS          
 Sykefravær    3,02 % 4,29 % 3,39 % 2,93
           
         

*) Videreført virksomhet
**) Inkluderer ikke videreført virksomhet

 

Definisjoner finansielle nøkkeltall

EBITDA

Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster

EBITDA %

(Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster) / salgsinntekter

EBT %

Resultat før skatt/salgsinntekter

Egenkapitalandel

Egenkapital/totalkapital

Egenkapitalrentabilitet

Resultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital

Gjennomsnittlig egenkapital

(Egenkapital 1.1 + Egenkapital 31.12) / 2

Resultat per aksje

Resultat etter skatt/gjennomsnittlig utestående aksjer

Netto gjeldsgrad

Netto rentebærende gjeld/egenkapital

Likviditetsgrad

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld