Årsrapport 2016 Goodtech

Menneske, samfunn og miljø

Å bidra til en bedre verden ved hjelp av teknologi er og har alltid vært grunntanken i Goodtechs virksomhet. Goodtech utvikler teknologi og deltar i prosjekter som forbedrer miljøet, kraftforsyningen og infrastrukturen, samt bidrar til en mer effektiv og miljøvennlig produksjon.


Goodtechs virksomhet som i hovedsak er knyttet til det nordiske næringslivet stiller høye krav til en virksomhetsstyring som ivaretar forventningene fra omgivelsene og samfunnet. Styret og ledelsen legger vekt på at Goodtechs samfunnsansvar er en integrert del av selskapets virksomhet og strategier.

Goodtechs overordnede mål og strategier, retningslinjer og arbeidsmetodikk skal sikre at virksomheten drives på en ansvarsfull måte i henhold til våre kunders, medarbeideres, leverandørers, aksjeeieres og andre interessenters krav.

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
Goodtech har etablert HMS-målsetninger som gjenspeiler verdiene som konsernet bygger på. Goodtechs målsetninger og leveregler inngår i konsernets håndbøker som er tilgjengelig for alle ansatte.

Goodtech skal være en trygg og attraktiv arbeidsgiver som arbeider for å minimere risikoene for skader, ulykker eller sykdom i det daglige arbeid. Arbeidet mot vår nullvisjon fortsetter – ingen skader og ulykker i forbindelse med arbeidet.

Dersom en ulykke oppstår, har konsernet en krisegruppe som gjennomfører øvelser for å ha en god beredskap for å håndtere alvorlige ulykker og hendelser.

Ansvar for kvalitets- og HMS-arbeidet påhviler lederne i driftsselskapene. KHMS-ressurser støtter med spisskompetanse for å kvalitetssikre prosjektgjennomføring av store og/eller komplekse prosjekter. Kvalitetssjef har dessuten ansvar for å forvalte og utvikle konsernets samhandlingsstyringssystem med prosesser, strukturer, arbeidsmetoder og rutiner i driftsselskapene.  Det er etablert arbeidsmiljøutvalg og verneombud i tråd med gjeldende lover.

Medarbeidersamtaler holdes årlig der arbeidsmiljøspørsmål er en viktig del og en del som skal rapporteres dersom risiko eller misforhold kommer frem. Det er utarbeidet felles retningslinjer for både medarbeidersamtaler og lønnssamtaler som gjelder for hele konsernet.

Etiske retningslinjer, likestilling og mangfold
Goodtechs overordnede retningslinjer og leveregler er i tråd med diskrimineringslovens formål om å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Goodtech har nulltoleranse  for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser, og arbeider aktivt for å sikre at dette ikke forekommer. Goodtech har beskrevet integritet, omdømme og mulige interessekonflikter i konsernets etiske retningslinjer, herunder forholdet mellom ansatte, kunder og leverandører.  Goodtech er opptatt av å fremme en bedriftskultur der alle ansatte skal identifisere seg med og etterleve disse retningslinjene.

Goodtechs «compliance» program skal sikre at alle ansatte forstår rekkevidden av de etiske retningslinjene, samt utvikling av rutiner og prosedyrer for å forhindre brudd på selskapets etiske retningslinjer. 

Goodtech har ansattevalgte styremedlemmer i konsernstyret.  Disse velges av og blant alle konsernets ansatte gjennom etablerte valgkretser. Goodtech har løpende dialog med ansattes fagforeninger i saker som berører konsernets arbeidstakere.

Goodtech har nulltoleranse i forhold til brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og for enhver form for bruk av barnearbeid eller slavearbeid.  Goodtech arbeider kontinuerlig for å gjennomføre tiltak, som med hensyn til våre ressurser, kreves for at våre medarbeidere skal kunne forene jobb og familie. Goodtech fordømmer alle former for seksuell trakassering. Trakassering på grunn av kjønn er en alvorlig trussel mot medarbeidernes arbeidsmiljø, arbeidsklima, arbeidsglede, helse og muligheter til utvikling i arbeidet.

Goodtech anser at tilfredse medarbeidere og et bra arbeidsmiljø henger sammen, og bedriftens behov må balanseres mot familiens behov og tilrettelegger så langt det lar seg gjøre for fleksible praktiske løsninger for småbarnsfamiliers individuelle behov eller ved sykdom i familien. Vi registrerer med tilfredshet at også menn tar større ansvar for dette.

Påvirkning på det ytre miljø
Goodtech bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom å utvikle teknologi og delta i prosjekter som forbedrer miljø, kraftforsyning og infrastruktur, og effektforbedring innen industri og andre områder.

Selskapet forbruker samtidig råvarer og forårsaker utslipp til luften gjennom transport.

Goodtech arbeider løpende med teknologiutvikling som kan bidra til reduserte utslipp og gjenvinning av ressurser. Målet er å øke våre kunders verdiskaping gjennom å utvikle produkter og systemer som øker effektiviteten, reduserer energibehovet og gir lavest mulig miljøbelastning.

Goodtech bidrar gjennom dette positivt til det ytre miljøet og det grønne skifte gjennom sin kjernevirksomhet.  Dette gjør seg gjeldende hos storforbrukere av energi i industri og bygg, ved bygging av energiproduksjonsanlegg for fornybar energi og anlegg for rensing av drikke-, prosess- og avløpsvann.

Goodtech har identifisert og valgt noen vesentlige miljøaspekter som vi kontinuerlig arbeider for å redusere omfanget av:

  • Minimere transport gjennom planlegging, IT/telekommunikasjon, samordnede innkjøp, samkjøring, bruk av offentlige transportmidler, miljøvennlige biler og oppfordring til sparsom kjøring.
  • Valg av energieffektive løsninger som reduserer kundenes energiforbruk
  • Velger helse- og miljøvennlige produkter og materiell
  • Håndtering av avfall på best mulig måte ut i fra lokale forutsetninger, gjenbruk og gjenvinning
  • Minimere bruk av kjemikalieprodukter og valg av slike ut fra et helse- og miljøperspektiv
  • Minimere risikoen for miljøulykker i form av brann eller kjemikalielekkasje, og har beredskap for å håndtere en eventuell ulykke

Sertifisering
Ledelsessystemene i Goodtechs forretningsområder er tilpasset de krav og forventinger som man møter i de bransjene man opererer i.

Goodtech Projects & Services AS er sertifisert i henhold til ISO 9001, mens Goodtech Solutions AB og Goodtech Solutions Manufacturing AB er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

I tillegg innehas det godkjenninger for å ta oppdrag innen olje- og gassindustrien samt kraftindustrien ved at man deltar i prekvalifiseringsordninger som Sellihcas og Achilles.

Samfunnsengasjement og veldedighet
Goodtech donerer pengegaver til veldedige organisasjoner og formål.

Goodtech har kontor i Norge, Sverige og på Åland som bidrar positivt i sine lokalmiljøer med blant annet sponsing av idrettsarrangementer og andre aktiviteter som for eksempel jobbmesser og karrieredager ved skoler og universitet.