Årsrapport 2016 Goodtech

Aksjonærinformasjon

Aksjekapital
Goodtechs aksjer er notert på Oslo Børs og handles under symbolet GOD. Aksjen består av én aksjeklasse og alle aksjene har stemmerett. Aksjen er fritt omsettelig.

Goodtechs aksjekapital i 2016 var NOK 45.752.292 fordelt på 22.876.146 aksjer pålydende NOK 2.

Per 31. desember 2016 har selskapet 394.075 egne aksjer, tilsvarende 1,72% av selskapets aksjekapital.

Fra generalforsamlingen i 2016 har styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 50% av selskapets aksjekapital. Fullmakten er gyldig frem til 30. juni 2017, og har som formål å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital. Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen å forlenge fullmakten. Styret har også fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil 10% av selskapets aksjekapital.  Fullmakten er gyldig til 30. juni 2017.

 Nøkkeltall aksjer 2016 2015 2014 2013 2012
 Markedsverdi 31.12 (MNOK) 160 246 390 517 379
 Antall aksjer omsatt (i tusen) 2 832 2 659 2 378 3 149 1 243
 Antall utestående aksjer per 31.12 (i tusen) 22 876 22 876 32 529 32 529 32 529
 Antall aksjonærer 1 722 1 768 1 836 1 870 1 670
 Antall egne aksjer 394 075 126 160 126 160 26 160 35 144
 Pålydende per aksje 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
 Aksjekurs 31.12 7,00 10,75 12,00 15,90 11,65
 - Høy 12,20 13,95 17,60 18,80 17,50
 - Lav 6,66 9,60 11,80 11,85 11,15
 Resultat per aksje -0,98 -5,28 -0,68 1,28 1,58
 Utbetalt utbytte per aksje - - 0,65 1,50 0,80
 Utbytte per aksje foreslått av styret   1,50 *) - 0,65 1,50
 

*) Forslag om styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kr 1,50 per aksje.
 

Aksjonærstruktur
Goodtech hadde ved årets slutt 1.722 aksjonærer. Selskapets aksjonærstruktur preges av stabile og langsiktige eiere. De 10 største aksjonærene eide ved årsskiftet 65 % av aksjene. 

10 største aksjonærer per 31.12.2016

 Navn Land Andel %
 Holmen Industri Invest Norge 34,32
 Skagen Vekst Norge 8,53
 EIO AS  Norge 5,91
 Sedlak Holding AS Norge 5,58
 Nordnet Bank AB (nom.)  Sverige 2,30
 MP Pensjon PK Norge 2,07
 Goodtech ASA  Norge 1,72
 Avanza Bank AB (nom.) Sverige 1,62
 Trollhaug Invest Norge 1,40
 Svenska Handelsbanken (nom.) Sverige 1,40
 

Avkastning og likviditet
Goodtech har som langsiktig målsetning å forvalte konsernets ressurser på en slik måte at aksjonærene oppnår en avkastning på investert kapital som over tid er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare plasseringer. Aksjonærenes avkastning skal synliggjøres gjennom aksjens kursutvikling og utbytte.  Styret har en målsetning om at årlig utbytte skal utgjøre minimum 50 % av resultat per aksje.

Likviditeten i aksjen preges av at flere store, langsiktige eiere holder en betydelig andel av aksjene i selskapet. I 2016 ble det omsatt 2.832.270 aksjer, som tilsvarer 12,4 % av utestående aksjer i Goodtech pr 31.12.16.

Goodtech har en likviditetsgarantistavtale med meglerhuset Fondsfinans ASA. Avtalen har til hensikt å bedre likviditeten i selskapets aksjer og minske skillet mellom kjøps- og salgskurs i handelen med selskapets aksjer.

Investor Relations
Goodtech vil tilstrebe at alle investorer og andre interessenter til enhver tid har tilgang til den samme finansielle informasjonen om selskapet. Informasjon som kan påvirke prisingen av aksjen gis gjennom meldinger til Oslo Børs og via selskapets hjemmesider. Goodtech prioriterer kontakten med aksjemarkedet høyt og ønsker en åpen dialog med aktørene.

Goodtechs kvartals- og årsresultat er tilgjengelige på Oslo Børs’ sider og Goodtechs egne hjemmesider. Selskapet har løpende kontakt med investorer og analytikere. Goodtechs investoransvarlig er konsernsjef Eric Staurset og CFO Synnøve Granli.

Generalforsamling
Goodtech har én aksjeklasse hvor hver aksje gir én stemme. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets hjemmesider.

Aksjekursutvikling

alt
 

Finansiell kalender 2017 - Goodtech ASA
26.04.2017 - Ordinær generalforsamling
10.05.2017 - Resultat 1. kvartal 2017
18.08.2017 - Resultat 2. kvartal 2017
10.11.2017 - Resultat 3. kvartal 2017