Årsrapport 2016 Goodtech

Markedsposisjon og strategi

Markedsposisjon
VA–prosjekter – behandling av avløpsvann
Goodtech har en betydelig posisjon i det svenske markedet for leveranser av VA-prosjekter for offentlig sektor og industri.  Prosjektene spenner fra totalentrepriser til maskinleveranser for vann- og avløpsbehandling, slambehandling, varmegjenvinning fra slam og biosubstrat.

Biogassleveranser
En stor andel av Goodtech Environments omsetning er knyttet til biogassrelaterte produkter/systemleveranser.  Goodtech har en spesielt god posisjon på leveranser knyttet til oppgradering av eksisterende anlegg innenfor varmegjenvinning av biosubstrat, og oppgradering for at anleggene skal kunne ta imot andre typer organisk avfall.

Fremtidsutsikter
Markedsvolumet for forretningsområdet Environment har vært svært godt gjennom 2015.  Selskapet har hatt en betydelig vekst i større kontrakter både innenfor avløpssektoren og innenfor vannbehandling.  Det er forventet en betydelig vekst innenfor avløpsbehandling de neste årene, da flere av de større byene i Norge og Sverige har planlagt betydelige oppgraderinger og utvidelser av eksisterende anlegg.

Markedet for Biogass er dog noe usikkert sett i sammenheng med lave priser på energi generelt.

Strategi
Forretningsområdet har solgt Goodtech Environment AS, som primært var rettet mot privatmarkedet.  Gjenværende virksomhet er godt posisjonert mot større VA-prosjekter, og har gjennom det siste året markert seg ved å ta større kontrakter.  Goodtech er en av få entrepenører som har kapasitet og kompetanse til å gjennomføre større utvidelser av anlegg i Norge og Sverige.  Selskapet vil styrke denne posisjonen ytterligere gjennom oppbemanning av kjernekompetanse innenfor nødvendige områder.