Årsrapport 2016 Goodtech

Teknologi og løsninger

Avløpsbehandling
Goodtech har lang erfaring fra design, konstruksjon og idriftsettelse av anlegg for behandling av avløpsvann til industri og offentlig sektor. Produktsortimentet inkluderer komplette løsninger og systemer for varmegjenvinning, slambehandling og biologisk eller kjemisk rensing av avløpsvann. Typiske leveranser er store, nøkkelferdige prosjekter der egenutviklede produkter inngår eller rehabiliteringsprosjekter av utdaterte renseanlegg. Goodtech tilbyr også support, service og vedlikehold av sine anlegg.

Prosess- og drikkevannssystemer
Goodtech har spesialkompetanse på industriell avsalting/demineralisering, og tilbyr komplette anlegg for resirkulering/gjenvinning av industri- og prosessvann.

Biogassanlegg
Goodtech opererer som totalleverandør for biogassprosjekter og leverer systemer for mottak og forbehandling av organisk avfall, hygenisering, gassproduksjon, gassrensing, varmegjenvinning og råtnerestbehandling. Goodtech tilbyr også løsninger for modernisering og effektivisering av eksisterende anlegg.

Goodtech har spesialistkompetanse på forbehandlingsprosessen som er avgjørende for å oppnå optimal produksjon av biogass. Biosep®-teknologien er en prosessteknologi som øker energiutvinningen fra avfallet.  Biosep®-systemet kan behandle de fleste typer av flytende og fast organisk avfall oppfyller lovkravene slik at avfallet kan anvendes senere som biologisk gjødsel.

Energigjenvinning fra aluminiumceller
Goodtech har utviklet en teknologi for energigjenvinning av spillvarme fra elektrolyseprosessen som brukes i aluminiumsproduksjon. Systemet gjør at aluminiumsprodusenter og annen kraftkrevende industri kan optimalisere produksjonen og redusere energiforbruketSpillvarmen samles og kan benyttes til produksjon av elektrisitet eller som prosessvarme til energikrevende prosesser. Teknologien kan installeres i nye produksjonsanlegg, så vel som i eksisterende anlegg.