Årsrapport 2016 Goodtech

Markedsposisjon og strategi

Markedsposisjon
Goodtech er en av Skandinavias største systemuavhengige løsningsleverandører til industrien.

 

I 2016 har Goodtech Solutions beholdt markedsposisjonen innenfor virksomhetsområdene produksjonslinjer og høylager. For bulk- og pakkemaskiner er markedsposisjonen forbedret sammenlignet med 2015, virksomheten innen ingeniørtjenester ligger på samme nivå som for 2015.

 

Framtidsutsikter
Skandinavisk industri har et relativt høyt kostnadsnivå og investering i automatisering og robotteknologi er nødvendig for å opprettholde effektivitet, lønnsomhet og konkurransekraft.

I 2016 opplevde vi at skandinavisk industri, innen våre områder, økte antall forespørsler i andre halvår. Samtidig ser vi at markedet bruker lengre tid på sine investeringsbeslutninger.

Markedet og investeringsaktivitet på våre produkter og tjenester innen bulk og pakkemaskiner økte gjennom 2016 og vår posisjon i disse markedene er styrket. Signalene fra deler av våre markeder er fortsatt varierende, vekstpotensialet i våre industrisegmenter anses som relativt gode. Særlig innen logistikkløsninger, farmasi, næringsmiddelindustrien og ser vi gode muligheter fremover.

Nye markeder er bearbeidet gjennom nye partnere i Europa, Skandinavia og Sør-Amerika. Det er forventet at disse markedene vil bidra positivt i årene som kommer.

Strategi
Goodtech Solutions skal sikre fremtidig lønnsomhet og vekst gjennom:

  • Kompetanseutvikling med spesielt fokus på forbedring av våre kvalitetssystemer og prosjektgjennomføring
  • Produkt- og teknologiutvikling
  • Rekruttering av nøkkelkompetanse
  • Utvide ettermarkeds og supporttjenester inne vår satnsingsområder
  • Standardisering, produktifisering og kommersialisering av løsninger og produkter
  • Partnerutvikling samt rekruttering av nye partnere i utvalgte geografiske områder